Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

 PROPOZÍCIE
63. ročníka Dukelského behu mieru

Usporiadateľ:                        Mesto Svidník

Termín konania:                    4. september 2022
Trasa:                                     Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník (POZOR, zmena štartu o 10:00h.)

Riaditeľ pretekov:                Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník

Hlavný rozhodca:                  Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník

Pravidlá:                                Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.

______________________________________________________________________

Registrácia a Štartovné:                       

Hlavný beh Dukla – Svidník ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk

Pre registrovaných on-line je možnosť si vyzdvihnúť číslo a ďalšie náležitosti v predvečer DBM na pešej zóne v čase od 18:00 h. do 21:00 h.

12,00 EUR zaplatené vopred prevodom najneskôr 26. 8. 2022 na č. ú.: 1646589058 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 

(tričko, obed, štartové číslo s menom a kategóriou, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)         

OSOBNE 4. septembra 2022 od 7:00 do 8:30h, pešia zóna Svidník

15,00 EUR v deň podujatia

(tričko, obed, štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.svidnik.sk k stiahnutiu)

                                        5,00 EUR

(štartové číslo, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)

Veľký beh zdravia in-line     ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk

              2,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 26.8.2021 na č. ú.: 1646589058 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

 OSOBNE 4. septembra 2022 od 7:00 do 8:30h pri prezentácii
 4,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

Veľký beh zdravia (VBZ)      ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk

               2,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 26.8.2022 na č. ú.: 1646589058 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

 OSOBNE 4. septembra 2022 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii
 4,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

Malý beh zdravia (MBZ)       ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk

1,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 26.8.2022 na č. ú.: 1646589058 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

                                       OSOBNE 4. septembra 2022 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii

2,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

Lezúni                                   bezplatné štartovné

Pretekári z partnerských miest, pretekári nad 70 rokov a držitelia striebornej, zlatej a diamantovej plakety Jána Jánskeho a držitelia Kňazovického medaily zo svidníckeho a stropkovského okresu štartovné neplatia.

Registrácia po 8:30h. z technických dôvodov nebude možná

Kategórie:   

A - muži 18 – 39 rokov
B - muži 40 – 49 rokov
C - muži 50 – 59 rokov
D - muži 60 - 69 rokov
E – muži 70 a viac rokov
Z1 - ženy 18 - 35 rokov
Z2 - ženy 36 a viac rokov

Meranie časov:         Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.

Výsledky:                               Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na www.svidnik.sk

 

Ocenenia Dukelského behu mieru:               

Celkový víťaz:                                                          

1. miesto 120,00 EUR 2. miesto 100,00 EUR 3. miesto 80,00 EUR

 + 100,00 EUR za prekonanie rekordu v mužskej aj ženskej kategórii (víťaz s najlepším časom)

Majster okresu, Majsterka okresu:
1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR

Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2, 

1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR  

Program 63. ročník DBM:

PREZENTÁCIA, pešia zóna Svidník              07:00 – 8:30h

Rozcvička na pešej zóne                              08:45 h           

Odvoz pretekárov na štart DBM                 09:00 h

ŠTART kategória lezúni                                09:00 h           trať na upravenom podloží

ŠTART kategória Malý beh zdravia (MBZ) 09:15 h             trať 1 km, pešia zóna, prví traja v kategórii muži a kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami

ŠTART kategória Veľký beh zdravia in-line           9:30 h             in-line korčuliari, trať 6,5 km, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky) - pešia zóna, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
ŠTART kategória Veľký beh zdravia (VBZ) 09:35 h           trať 6,5 km, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky)- pešia zóna, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami

Hudobný program pre deti                          09:30 h          

ŠTART PRETEKOV, PRIESMYK DUKLA           10:00 h          

Vyhodnotenie sprievodných behov             10:45 h           

Predpokladaný dobeh prvého bežca          11:00 h           

Vyhodnotenie hlavného behu, pešia zóna  12:00 h

Sprievodný hudobný program                       12:20 h           

Záverečné ustanovenia:

 • Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru, Veľkého behu zdravia, Veľkého behu zdravia in-line prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy.
 • Preteky Malého behu zdravia, lezúni - batoľatá prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny.
 • Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na lakte a kolená.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia.
 • Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 13. apríla 2022. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí.
 • Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú v primeraných intervaloch - 7 občerstvovacích staníc.
 • Zdravotnú službu zabezpečuje Územný spolok SČK Svidník.
 • Registráciou každý pretekár vyjadruje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a podobizne na účely spojené s organizáciou a propagáciou tejto akcie.
 • Vyzývame všetkých pretekárov, aby boli v čase ešte pretrvávajúceho ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ 63. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19 na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva môže podujatie zrušiť.
 • V prípade zrušenia 63. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19, Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ vráti zaplatené štartovné prihláseným pretekárom na IBAN uvedený v prihláške.
  V iných prípadoch sa zaplatené štartovné nevracia a nie je možný presun na iného pretekára DBM.

 

Mgr. Marcela Ivančová, v.r.

primátorka mesta a riaditeľka pretekov