Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
PROPOZÍCIE
61. ročníka Dukelského behu mieru
Usporiadateľ: Mesto Svidník
Termín konania: 6. september 2020
Trasa: Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná
Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník
Štart: 6. septembra 2020 o 11.00 hod., Dukliansky priesmyk
Cieľ: pešia zóna Svidník
Riaditeľ pretekov: Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
Rozhodca: Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú
povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.
Registrácia: on-line do 31. augusta 2020 na www.svidnik.sk
osobne 6. septembra 2020 od 7.00 do 9.00 h pri prezentácii, pešia zóna Svidník
registrácia po 9.00 h, z technických dôvodov nebude možná
Štartovné: 10,00 EUR pri on-line registrácii zaplatené vopred prevodom
najneskôr 28.8.2020 na č. ú.: 1646589058 /0200
IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (tričko, obed, štartové číslo s menom a kategóriou, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)
15,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (tričko, štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli, obed, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.svidnik.sk k stiahnutiu)
5,00 EUR (štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli,
občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)
Upozornenie:
V prípade zrušenia 61. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19, Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ vráti zaplatené štartovné prihláseným pretekárom na IBAN uvedený v prihláške.
V iných prípadoch sa zaplatené štartovné nevracia a nie je možný presun na iného pretekára DBM.
Pretekári z partnerských miest, pretekári nad 70 rokov a držitelia
striebornej a zlatej Jánskeho plakety štartovné neplatia.
Kategórie: A - muži 18 – 39 rokov
B - muži 40 – 49 rokov
C - muži 50 – 59 rokov
D - muži 60 - 69 rokov
E – muži 70 a viac rokov
Z1 - ženy 18 - 35 rokov
Z2 - ženy 36 a viac rokov
Meranie časov: Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.
Výsledky: Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na www.svidnik.sk
Ocenenia Dukelského behu mieru:
Celkový víťaz:
1. miesto 120,00 EUR
2. miesto 100,00 EUR
3. miesto 80,00 EUR
Majster okresu: Majsterka okresu:
1. miesto 100,00 EUR 1. miesto 100,00 EUR
2. miesto 70,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR
3. miesto 50,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR
Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2,
1. miesto 100,00 EUR
2. miesto 70,00 EUR
3. miesto 50,00 EUR
Program 61. ročník DBM: 7.00 – 9:00 h prezentácia, pešia zóna Svidník
10:00 h – odvoz pretekárov na štart DBM
11.00 h – štart pretekov, DUKLA
13.00 h – vyhodnotenie pešia zóna
Sprievodný program:
Dukelský beh mieru a Behy zdravia zabehni nielen pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú
zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej z materských, alebo základných škôl v meste
Svidník, môžeš jej finančne pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu
podporuješ a zabehneš Dukelský beh mieru, alebo niektorý z Behov zdravia. CELÝ
VÝŤAŽOK ZO ŠTARTOVNÉHO PRI BEHOCH ZDRAVIA A FINANČNEJ
PODPORY ÚĆASTNÍKOV DUKELSKÉHO BEHU MIERU ZÍSKA ŠKOLA, KTORÚ
SVOJIM BEHOM PODPORÍ NAJVIAC ÚČASTNÍKOV.
ČO PONÚKAME – SPRIEVODNE AKTIVITY:
a) rozcvička na pešej zóne pre všetky vekové kategórie o 9.00 h pred
pódiom
b) beh zdravia pre najmenších: kategória lezúni – batoľata do 1 roka o 9.15
h, trať 20 m pešia zóna
c) malý beh zdravia (MBZ): 9.30 h, trať 1 km, pešia zóna, prví traja budú
odmenení vecnými cenami
d) veľký beh zdravia (VBZ in-line): 9.45 h, in-line korčuliari, pešia zóna -
rázcestie Kapišová (tanky) - pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii
muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
d) veľký beh zdravia (VBZ): 10.00 h, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky)-
pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú
odmenení vecnými cenami
e) program pre deti – detské aktivity: 11.00 h, pešia zóna
Registrácia behov zdravia (kategórie: lezúni, MBZ, VBZ in-line, VBZ):
on-line do 28. augusta 2020 na www.svidnik.sk
osobne 6. septembra 2020 od 7.00 do 9.00 h pri prezentácii, pešia zóna Svidník
Registrácia po 9.00 h, z technických dôvodov nebude možná.
Štartovné pri sprievodných programoch BEHY ZDRAVIA on-line registrácia je 1,00
EUR, zaplatené vopred prevodom najneskôr do 28.8.2020 na č. ú.: 1646589058 /0200
IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom,
medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)
Štartovné v kategórii MALÝ BEH ZDRAVIA, VEĹKÝ BEH ZDRAVIA, INLINE
KORČULIARI, LEZÚNI: 5,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia
(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)
Záverečné ustanovenia: Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu
mieru, Veľkého behu zdravia, Veľkého behu zdravia in-line prebiehajú na ceste I. triedy bez
vylúčenia dopravy. Preteky Malého behu zdravia, lezúni- batoľata prebiehajú na Ul. centrálnej
v časti pešej zóny. Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na
lakte a kolená. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví
súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Bežci súťažiaci o titul majster
okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do
kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia. Propozície boli schválené organizačným
výborom vo Svidníku dňa 22. júna 2020. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov
behu a neručí za stratu vecí. Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú
približne každých 5 km od štartu pretekov. Registráciou každý pretekár vyjadruje súhlas na
spracovanie svojich osobných údajov a podobizne na účely spojené s organizáciou a
propagáciou tejto akcie. Vyzývame všetkých pretekárov, aby boli v čase prebiehajúcej
pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a dodržiavali opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR. Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ 61. ročníka DBM z
dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19 na základe rozhodnutia
úradu verejného zdravotníctva môže podujatie zrušiť.
Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta a riaditeľka pretekov