Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

 PROPOZÍCIE
62. ročníka Dukelského behu mieru


Usporiadateľ: Mesto Svidník
Termín konania: 5. september 2021
Trasa: Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník
Štart: 5. septembra 2021 o 11.00 hod., Dukliansky priesmyk
Cieľ: pešia zóna Svidník

Riaditeľ pretekov:   Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
Rozhodca:                 Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník
Pravidlá:                    Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.
Registrácia:               on-line do 29. augusta 2021 na www.svidnik.sk osobne 5. septembra 2021 od 7.00 do 9.00 h pri prezentácii, pešia zóna Svidník
                                    registrácia po 9.00 h, z technických dôvodov nebude možná
Štartovné:               10,00 EUR pri on-line registrácii zaplatené vopred prevodom najneskôr 29.8.2021 na č. ú.: 1646589058 /0200
                                 IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (tričko, obed, štartové číslo s menom a kategóriou, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)
                                15,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (tričko, štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli, obed, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.svidnik.sk k stiahnutiu)
                                5,00 EUR (štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli,občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)
Upozornenie:
V prípade zrušenia 62. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19, Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ vráti zaplatené štartovné prihláseným pretekárom na IBAN uvedený v prihláške.
V iných prípadoch sa zaplatené štartovné nevracia a nie je možný presun na iného pretekára DBM.

Pretekári z partnerských miest, pretekári nad 70 rokov a držitelia zlatej, striebornej s bronzovej Jánskeho plakety štartovné neplatia.


Kategórie:   

A - muži 18 – 39 rokov
B - muži 40 – 49 rokov

C - muži 50 – 59 rokov
D - muži 60 - 69 rokov
E – muži 70 a viac rokov
Z1 - ženy 18 - 35 rokov
Z2 - ženy 36 a viac rokov


Meranie časov: Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.
Výsledky: Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na www.svidnik.sk
Ocenenia Dukelského behu mieru:
Celkový víťaz:  1. miesto 120,00 EUR 2. miesto 100,00 EUR 3. miesto 80,00 EUR

Majster okresu: Majsterka okresu:
1. miesto 100,00 EUR 1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR
Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2, 1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR


Program 62. ročník DBM:

7.00 – 9:00 h prezentácia, pešia zóna Svidník

10:00 h – odvoz pretekárov na štart DBM

11.00 h – štart pretekov, DUKLA

13.00 h – vyhodnotenie pešia zóna

Sprievodný program:


Dukelský beh mieru a Behy zdravia zabehni nielen pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej z materských, alebo základných škôl v meste Svidník, môžeš jej finančne pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu podporuješ a zabehneš Dukelský beh mieru, alebo niektorý z Behov zdravia. CELÝ VÝŤAŽOK ZO ŠTARTOVNÉHO PRI BEHOCH ZDRAVIA A FINANČNEJ PODPORY ÚĆASTNÍKOV DUKELSKÉHO BEHU MIERU ZÍSKA ŠKOLA, KTORÚ SVOJIM BEHOM PODPORÍ NAJVIAC ÚČASTNÍKOV.
ČO PONÚKAME – SPRIEVODNE AKTIVITY:

a) rozcvička na pešej zóne pre všetky vekové kategórie o 9.00 h pred pódiom
b) beh zdravia pre najmenších: kategória lezúni – batoľata do 1 roka o 9.15 h, trať 20 m pešia zóna

c) malý beh zdravia (MBZ): 9.30 h, trať 1 km, pešia zóna, prví traja v kategórii muži a kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
d) veľký beh zdravia (VBZ in-line): 9.45 h, in-line korčuliari, pešia zóna -rázcestie Kapišová (tanky) - pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
d) veľký beh zdravia (VBZ): 10.00 h, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky)- pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
e) program pre deti – detské aktivity: 11.00 h, pešia zóna

Registrácia behov zdravia (kategórie: lezúni, MBZ, VBZ in-line, VBZ): on-line do 29. augusta 2021 na www.svidnik.sk,

                                               osobne 5. septembra 2021 od 7.00 do 9.00 h pri prezentácii, pešia zóna Svidník
Registrácia po 9.00 h, z technických dôvodov nebude možná.
Štartovné pri sprievodných programoch BEHY ZDRAVIA on-line registrácia je 1,00 EUR, zaplatené vopred prevodom najneskôr do 29.8.2021 na č. ú.: 1646589058 /0200
IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)
Štartovné v kategórii MALÝ BEH ZDRAVIA, VEĹKÝ BEH ZDRAVIA, IN-LINE KORČULIARI: 2,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)


Záverečné ustanovenia: Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru, Veľkého behu zdravia, Veľkého behu zdravia in-line prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy. Preteky Malého behu zdravia, lezúni- batoľata prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny. Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na lakte a kolená. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia. 62. ročník DBM končí o 13.00 h vyhodnotením výsledkov. Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 23. júna 2021. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí. Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú približne každých 5 km od štartu pretekov. Registráciou každý pretekár vyjadruje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a podobizne na účely spojené s organizáciou a propagáciou tejto akcie. Vyzývame všetkých pretekárov, aby boli v čase prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ 62. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19 na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva môže podujatie zrušiť. V súlade s Vyhláškou ÚVZ č. 223/2021, vstup na hromadné športové podujatie je možný iba s negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.


Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta a riaditeľka pretekov