Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-04-23 | Åbenrå, Denmark Hamborg marathon 2023

 

Do Heine, æ haje høe, at det dæe Sønderjysk Sejtrækkerselskab haj væt ue fo et fjendlich angref a jen udenlansk kapitlafond!

Hva seje do da Asmus, hva æ det nu fo naue. Det ska de pas møje å mæ, det er da gaun gruelich galt fo manne anne. De ska da virkelich væe klar øwe, at når føest de dersens kapitalgribbe kymme in i et selskaf, så æ de jo hielt anne dæ kümmer te å bestemm, hva troe do så, æ direktøe vil saje te det?

Næe æ ska væe hielt ærlich Heine, så troe æ it æ direktør bestemme ret møje i det selskaf, det æ nok moje æ sekretæe det kümme til och mærk det. Æ direktøe menn jo han bestemme det hiele, men sådant æ det faktisk it.

Ve do hwa Asmus, æ haje høje en lille grosse syng om, at dæ æ bløwn lækket naue interne papire vedr. det der dersens opkøf.

En grosse ka da it syng Heine!

Det æ da totalt lich møje om det æ en svane, en heje elle en dum pap dæ synge!

Det heje altså en dompap Asmus.

Ka den saje naue, altså ka den syng?

Jaah, sådant da.

Godt så, så saje æ, at æ haje høje en dompap syng um, at dæ æ bløwn lækket hemmeliche papire.

Det lye interessant, hwa æ det for naue papire det æ kümmet ue?

Det æ såmæn et referat fra æ direktionsmøde, det æ møje interessant og yderst sprængfarlich.

Sku vi it taje o send det te æ Sejtrækkerpost, så det ka blyw publicee,  de æ jo vild mæ o få sådan naue historie.

Publi.. hwa fo naue?

Ja at de ka sæt det i æ Sejtrækkerpost, så det blywe almindelich tilgængelich for den stoe offentlichhee. Det æ da naue som hæ stoe betydelichhee fo hiele den nationle wirtschaft.

Vi ringe lich o høje, om æ Sejtrækkerpost eventuelt  hæ interessee?

Ringer: Ja hallo, det æ Heine å Asmus, vi haje naue uplysninge um det hæe Sønderjysk Sejtrækkerselskab, um at de æ ve å blywe opkøft a jen kapitalfond, æ det naue I ku tænk jæ å skrywe naue um?

Sejtrækkerposten: Det lyder da interessant, det er jo altid spændende at høre om de store finansielle bevægelser i landet, og hvilke indflydelser det kan få på nationaløkonomien, hvem var det nu De sagde, De var?

Ja det æ jo Heine o Asmus hæe, men vi haje tænt os, at vi sku væe anonyme,  det æ jo virkelich sprængfarlicht materiale vi hæ haj mæ å gøe.

Sejtrækkerposten: Vi arbejder bestemt ofte sammen med annonye kilder, så det går nok an, hvad har I at byde på?

Ja, vi hæ jo et fyldicht referat fra æ direktionsmøde. Men vi vil åltså stiel som betingels, at det blywe gengivet i ufokortet ausgabe.

Sejtrækkerposten: Det lyder som om jeres materiale er så indholdsrigt, at det nærmest kan blive til en forside historie, så bare fremsend det I har.

Manne tak, vi kümme fobi mæ det, æ postvæsen æ jo it te naue, och haus nu, vi ska væe annonyme.

Sejtrækkerposten den 20.1.2023.

Fra pålidelig kilde (Heine og Asmus er redaktionen bekendt) erfarer vi, at Kapitalfonden af 1424 Schweinehaxen er ved at overtage hovedstolen i Sønderjysk Sejtrækkerselskab. Kapitalfonden er kommet med et indtil videre hemmeligt tilbud, der vil sikre Kapitalfonden den absolutte majoritet i forhold til fremtidige beslutninger i Selskabet. Sejtrækkerposten har fra en anonym kilde (Heine og Asmus er redaktionen bekendt) fået tilsendt dagsordenen og referatet fra det sidste direktionsmøde:

Dagsorden for direktionsmødet i Sønderjysk Sejtrækkerselskab den 15.1.2023.

Til stede: Direktør Holger Jacobsen, sekretær Anne Grete Jacobsen, bogholderiet repræsenteret ved Anne Grete Jacobsen, indkøbsansvarlig Anne Grete Jacobsen, PR ansvarlig Anne Grete Jacobsen, receptionist Anne Grete Jacobsen, medarbejder for internationale anliggender Anne Grete Jacobsen.

Afbud fra køkkenet, normalt repræsenteret ved Anne Grete Jacobsen.

Pkt. 1                  Gennemgang og godkendelse af sidste referat.

Pkt. 2                  Fremlæggelse af planer for gennemførelse af forårets traditionelle Sejtrækkertur til Hamborg

                           Maraton

Pkt. 3                  Økonomi i forbindelse med ovenstående forårstur til Hamborg Maraton

Pkt. 4                  Energi besparende tiltag i selskabets kontorlokaler

Pkt. 5                  Henvendelse fra Kapitalfonden af 1424 Schweinehaxen (lukket møde)

Pkt. 6                  Personalesag (lukket møde)

Pkt. 7                  Eventuelt

Ad 1.                   Referatet fra sidste direktionsmøde godkendt uden bemærkninger.

Ad 2.                   Også i 2023 påtænker direktionen for Sønderjysk Sejtrækkerselskab at gennemføre en tur til

Hamborg Maraton, denne gang strækkende fra lørdag den 22.4. 2023 med afgang fra Aabenraa stadion kl.10.00 og med hjemkomst den 23.4. 2023 sent på eftermiddagen. Konceptet fra tidligere år vil blive genanvendt, dvs. at der på vej til Hamborg gøres holdt ved Fleggaard i Harrislee og ved en rasteplads inden Hamborg, hvor der kan indtages en medbragt frokost, eller købes noget ved rastepladsen.

Efter ankomsten til Hamborg afhentes startnumre og sportsmessen besøges i Messehallerne. Efter ophold der, køres der til hotel Polonia Pinneberg, hvor der vil være aftensmad og overnatning. Tidlig søndag morgen er der så afgang til Hamborg Maraton, så tidligt, at både halvmarathon løbere og maraton løbere kan være rettidig til start. Efter velgennemført løb starter hjemturen hen på eftermiddagen.

Der vil i år, på grund af den specielle situation i Danmark, men for den sags skyld i hele Europa, ja hele verdenen, være specielle og noget anderledes vilkår for gennemførelse af turen i 2023. Betingelse for gennemførelse af turen er, at der senest den 15.2. 2023 er 20 deltagere der har tilmeldt sig bindende. Herom nærmere under pkt. 3.

Ad pkt. 3            Som nævnt under pkt. 2 vil det i år kræve en minimums deltagelse af 20 personer for at turen kan gennemføres. Dette har selvfølgelig indvirkning på prisen.

                           Ved 20 deltagere og op til 29 vil prisen for turen være 1800.- kr. pp.

                           Ved 30 deltagere og derover vil prisen være 1600,- kr. pp.

                           Det vil sige, at den endelige pris for turen først kan fastsættes den 15.2. Det vil samtidig sige, at der den 15.2. som minimum skal være 20 deltagere der har tilmeldt sig turen til en pris på 1800.- kr., for at turen kan gennemføres.

                           For alle dem der vil sove selv, dvs. bestille et enkeltværelse, kommer der et tillæg på 270.- kr.

                           Også i år vil medlemmer af AAIG atletik, tri og motion modtage et tilskud til turen på 150.-

                           Alle indbetaler et depositum på 500.- kr. ved tilmelding til turen. Disse 500.- kr.- vil blive tilbagebetalt i tilfælde af, at turen ikke kan gennemføres.

                           Opkrævning af restbeløbet vil blive foretaget omkring den 20.2., når den endelige turpris er kendt.

Tilmelding sker på linket:

                          

https://my.raceresult.com/231605/

 

Ad pkt. 4            Efter indstilling af direktøren sænkes temperaturen i direktionslokalet til 23 grader. I forkontoret og øvrige rum sænkes temperaturen til 18 grader. Pga. dette vil der til personale der opholder sig i disse rum blive indkøbt flis dragter, fingerhandsker og tophuer.

 

Ad pkt. 5            Lukket punkt! Dog kan der oplyses, at der skal afklares diverse juridiske aspekter, inden et eventuelt salg til den nævnte kapitalfond kan komme på tale.

 

Ad pkt.6             Meget lukket punkt!! Dog kan det oplyses, at det omhandler julegratialer (eller rettere sagt manglende julegratialer) til diverse medarbejdere.

 

Ad pkt. 7            Sekretæren har forespurgt, om der kan indkøbes to nye kuglepenne, en ny musemåtte og 500 clips.

                           Da der her lige som alle andre store virksomheder, foreninger, loger og politiske sammenslutninger ikke kan træffes beslutninger under punktet eventuelt, udskydes beslutningen om indkøb af de nævnte varer til næste møde. Sekretæren opfordres til at sætte punktet: Indkøb af diverse driftsmateriale på næste dagsorden.

 

                           Sluttelig takker direktøren de fremmødte for et aldeles konstruktivt og fremadskuende møde, for den gode tone under mødet og for god ro og orden.

 

Og nu i lidt mere klartekst

1.turen bliver til noget, hvis der senest den 15. 2. er 20 bindende tilmeldinger til en pris på 1800.- kr. pp.

  1. turens pris ved 20 op til 29 deltagere 1800.- kr. pp. i dobbeltværelse.

Ved 30 deltagere og derover 1600.- kr. pp. i dobbeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse 270.- kr.

  1. inviteret bliver alle sidste gangs deltagere i Sejtrækkerturen til Hamborg plus påhæng, AAIG medlemmer plus påhæng, og andre evt. interesserede med evt. påhæng.
  2. bindende tilmelding til turen senest den 15.2. 2023
  3. at der er 44 pladser til rådighed
  4. Man tilmelder sig ved at indbetale 500.- kr. i depositum på Sønderjysk

Sejtrækkerselskabs konto i Frøs Sparekasse reg. nr.9734 kontonummer 5163994 samtidig med tilmeldingen.

 

https://my.raceresult.com/231605/

 

 Obs – Obs – Obs  der er skabt sikkerhed for, at de 500.- depositum tilbagebetales i tilfælde af, at turen ikke kan gennemføres.

OBS – OBS – OBS – en gang mere: Tilmeldingen til løbet i Hamborg klares af hver især, dette er ”kun” en tilmelding l turen.

 

Med venlig hilsen

Anne Grete Jacobsen                                                              og                                                                         Holger Jacobsen

Sekretær                                                                                                                           Direktør

 

Husk/HOUS:

Hvad du end har, brug mindre!

(hwa do end hæ, bruch minne!)