Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2018-09-16 | Tarnobrzeg-Sandomierz, Poland Bieg Szklarski

 1. CEL 
 upowszechnianie masowego biegania 
 integracja mieszkańców dwóch sąsiadujących miast, Sandomierza i Tarnobrzega 
 wsparcie charytatywne dla wybranej organizacji / instytucji z powiatu tarnobrzeskiego / sandomierskiego 

2. ORGANIZATOR 
 NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

3. TERMIN, DYSTANS, OPIS BIEGU 
 Termin – 16.09.2018r (niedziela) 
 Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:20 na mecie – Miejski Ośrodek Kultury os. Huta Sandomierz 
 Wyjazd zawodników na start autokarem godzina 9:30 
 Start Biegu – godzina 11:00 Zakład w Chmielowie 
 Bieg Indywidualny = 25km 
 Bieg Sztafetowy (dwie osoby) ze zmianą w środku trasy = 13km + 12km 
 Trasa – Zakład w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg / Dzików / Zakrzów / Sielec / 
Wielowieś / Koćmierzów / Zakład w Sandomierzu 
 Opis trasy – płaska / nawierzchnia asfaltowa / oznakowana 
 Elektroniczny pomiar czasu: Start / Strefa zmiany Sztafet = 13km / Meta. Pomiar za pomocą czipów mocowanych do butów 


4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 02 września 2018 roku ukończy 16 lat 
życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność 
 Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty 
urodzenia i obywatelstwa 
 Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne 


5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
 Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.timekeeper.pl 
 Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 02.09.2018r 
 Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu od 7:30 do 9:20 
 Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości: 
a. płacona do dnia 02.09.2018 – 35zł 
b. wpłacona po 02.09.2018 i w dniu zawodów – 45zł 
Kwota z opłat startowych zostanie w całości przekazana jako wsparcie charytatywne dla 
wybranej organizacji / instytucji z powiatu tarnobrzeskiego / sandomierskiego 
 Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby startujące w kategoriach dla niepełnosprawnych (po okazaniu stosownego dokumentu) 

6. ORGANIZACJA 

 Pakiet startowy – numer startowy / czip / koszulka / napój izotoniczny / baton energetyczny / upominek firmowy 
 Na mecie biegu do dyspozycji napoje i ciepły posiłek regeneracyjny 
 Na starcie, mecie oraz trasie biegu dostępna opieka lekarska 
 Będą przygotowane trzy punkty z wodą na 7km / 13km / 20km 
 Szatnie, umywalnie, depozyt – przy biurze zawodów 

7. KLASYFIKACJE BIEGU 
 Generalna – 25km K / M 
 Generalna Sztafet – 13km + 12km 
 Drużynowa – minimalny skład drużyny 2 osoby w Biegu Głównym 25km plus jedna sztafeta 13km+12km. Do wyniku drużyny liczą się najlepsze wyniki 2 zawodników/zawodniczek z biegu głównego plus wynik jednej sztafety 
UWAGA: w grupie osób, których wyniki składają się na wynik całkowity drużyny musi być co najmniej jedna kobieta 


 Kategorie Wiekowe K / M: 
 K30 i M30 – (rocznik włącznie do 1989) 
 K45 i M45 – (roczniki 1988 – 1974) 
 K60 i M60 – (roczniki 1973 – 1959) 
 K60+ i M60+ – (włącznie od rocznika 1958+) 


 Niepełnosprawni ruchowo K / M: 
a. KN1 i MN1 – niepełnosprawni na wózkach 
b. KN2 i MN2 – inni niepełnosprawni ruchowo 
UWAGA: jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 5 osób, to taka kategoria zostanie przyłączona do 
kategorii sąsiedniej 


 Klasyfikacje dodatkowe: 
a. Najstarszy / Najmłodszy uczestnik biegu 
b. Najlepszy pracownik firmy NSG GROUP (K i M) 


8. NAGRODY, UPOMINKI 
 Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej - Bieg Główny 25km (K / M) i Sztafeta 
13km + 12km 
 Upominki dla zwycięzców w pozostałych kategoriach 
 Każdy uczestnik Biegu otrzymuje pamiątkowy medal 
 Spośród wszystkich uczestników biegu obecnych na ceremonii dekoracji w miarę posiadanych środków od sponsorów zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe 


9. INFORMACJE 

 Email: biegszklarski@gmail.com 
 Tel: 605192829 

 

Groups

Timekeeper