Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2017-09-10 | Zamarski pow. cieszyński, Poland MTB Lutnia Bike Maraton 2017

Regulamin zawodów

I. Nazwa imprezy

Lutnia Bike Marathon;

II. Cel zawodów

- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej;

- popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji;

- promocja wsi Zamarski, Gminy Hażlach, Śląska Cieszyńskiego;

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

III. Organizatorzy

Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarskach; 43-419 Zamarski, ul. Szkolna 1;

Gmina Hażlach, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Parafia św. Rocha w Zamarskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach, Szkoła Podstawowa w Zamarskach;

IV. Termin i miejsce

Niedziela, 11 września 2016r.;

Centrum wsi Zamarski, gmina Hażlach, powiat cieszyński;

Wyścigi młodzieżowe o godz. 12.00;

Start do wyścigu głównego o godzinie 13.00;

V. Zapisy

1. Poprzez formularz na stronie internetowej organizatora www.mtb.zamarski.pl;

2. W biurze zawodów najpóźniej na pół godziny przed ich rozpoczęciem;

VI. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Lutnia Bike Marathon może być osoba, która spełni następujące warunki:

1. Dokona zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.mtb.zamarski.pl lub zrobi to w biurze zawodów najpóźniej pół godziny przed ich rozpoczęciem;

2. Przed rozpoczęciem zawodów dokona weryfikacji w biurze zawodów, wypełni kartę zgłoszeniową, podpisze listę startową oraz dokona opłaty startowej;

3. Podpisze oświadczenie o stanie zdrowia, które umożliwia udział w zawodach;

4. Podpisze oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

VII. Świadczenia dla uczestników

- przygotowanie i oznakowanie trasy;

- numer startowy z chipem (do zwrotu na mecie), elektroniczny pomiar czasu;

- zabezpieczenie organizacyjne i medyczne imprezy,

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków;

- ciepły posiłek, napój,

- mycie roweru,

- dla najlepszych zawodników puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe;

VIII. Biuro zawodów

Czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 na boisku szkolnym w centrum Zamarsk;

IX. Wyścigi

1) Wyścig główny mężczyzn – 39 km;

2) Wyścig główny kobiet – 13 km;

3) Wyścig „mini” mężczyzn – 13 km;

4) Wyścigi młodzieżowe (patrz kategorie wiekowe)

X. Kategorie wiekowe

Mężczyźni

M1 - kategoria wiekowa 16 – 25 lat

M2 - kategoria wiekowa 26 – 35 lat

M3 - kategoria wiekowa 36 – 45 lat

M4 - kategoria wiekowa 46 – 55 lat

M5 - kategoria wiekowa 56 i więcej lat

Kobiety

K1 - kategoria wiekowa 16 – 30 lat

K2 - kategoria wiekowa 31 – 50 lat

K3 - kategoria wiekowa 51 – i więcej lat

 

Wyścigi młodzieżowe

przedszkolaki dziewczęta – 100 m;

przedszkolaki chłopcy – 100 m;

szkoły podstawowe – klasy I-II dziewczęta – 300 m;

szkoły podstawowe – klasy I-II chłopcy – 300 m;

szkoły podstawowe – klasy III-IV dziewczęta – 600 m;

szkoły podstawowe – klasy III-IV chłopcy – 600 m;

szkoły podstawowe – klasy V-VI dziewczęta – 1000 m;

szkoły podstawowe – klasy V-VI chłopcy – 1000 m;

gimnazja dziewczęta – 13 km;

gimnazja chłopcy – 13 km;

XI. Program minutowy

9.00 – otwarcie biura zawodów

12.00 –wyścigi młodzieżowe

12.00 – przedszkolaki (dziewczęta i chłopcy)

12.05 – klasy I – II (dziewczęta i chłopcy)

12.15 – klasy III – IV (dziewczęta i chłopcy)

12.30 – klasy V – VI (dziewczęta i chłopcy)

13.00 – wyścig główny (kolejność ustawienia zawodników)

13.00 – kategoria „open”

13.00 – kobiety

13.00 – kategoria „mini”

13.00 – gimnazjaliści (dziewczęta i chłopcy)

13.30 – dekoracja wyścigów młodzieżowych

15.30 – dekoracja wyścigu głównego

17.00 – limit czasowy

17.00 – planowane zakończenie zawodów

Odprawa techniczna – 5 minut przed startem każdego wyścigu;

XII. Start wyścigu

Zawodnicy wyruszają na trasę ze startu wspólnego, chyba że liczba zawodników przekroczy pojemność odcinka startowego – w tej sytuacji organizator zastrzega sobie prawo do organizacji startu w grupach startowych według kategorii wiekowych.

Start rozpoczyna się rundą honorową na dystansie około 2 km za wozem technicznym.

XIII. Trasa

Trasa będzie oznakowana, obstawiona przez służby porządkowe oraz przez sędziów. Odcinki wyścigu prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zamarskach i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo wszystko, wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej wyścigu, policji, straży pożarnej.

Trasa wiedzie bezdrożami oraz bocznymi, polnymi, leśnymi drogami na terenie wsi Zamarski i okolic. Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, trawiasta. Na trasie występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Dystans: około 39 km dla panów, 13 km dla pań, 13 km w wyścigu „mini”.

XIV. Klasyfikacja

Wyniki ustalane są za pomocą urządzeń elektronicznych umieszczonych w numerach startowych. Oznacza to, iż o wynikach nie decyduje kolejność wjazdu na linię mety, lecz wskazania urządzeń pomiarowych. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywa się według tych samych zasad.

Zawodnicy niemieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji. W sytuacjach wyjątkowych organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu.

XV. Nagrody

Przewiduje się następujące nagrody:

Mężczyźni

Wyścig główny kategoria „open”

 1. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 2. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 3. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

Kategoria „mini”

 1. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 2. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 3. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

M1 - kategoria wiekowa 16 – 25 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

M2 - kategoria wiekowa 26 – 35 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

M3 - kategoria wiekowa 36 – 45 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

M4 - kategoria wiekowa 46 – 55 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

M5 - kategoria wiekowa 56 i więcej lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Kobiety

Wyścig główny kategoria „open”

 1. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 2. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 3. Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

K1 - kategoria wiekowa 16 – 30 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

K2 - kategoria wiekowa 31 – 50 lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

K3 - kategoria wiekowa 51 – i więcej lat

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Wyścigi młodzieżowe

Przedszkolaki dziewczęta (rocznik 2009 i młodsi)

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Przedszkolaki chłopcy (rocznik 2009 i młodsi)

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy I-II dziewczęta

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy I-II chłopcy

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy III-IV dziewczęta

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy III-IV chłopcy

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy V-VI dziewczęta

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Szkoły podstawowe – klasy V-VI chłopcy

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Gimnazja dziewczęta

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Gimnazja chłopcy

 1. Medal, dyplom
 2. Medal, dyplom
 3. Medal, dyplom

Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu zawodów. W razie nieobecności organizator nie przesyła trofeów.

XVI. Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie

2. Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez organizatora w szczególności za:

- brak kasku lub innego sprzętu, który ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy;

- nieprzestrzeganie zasad fair play, niesportowe zachowanie;

- łamanie zasad ruchu drogowego;

- bycie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

XVII. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach, niezależnie od przyczyny rezygnacji, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego zawodów.

XVIII. Sprzęt i wyposażenie

Całkowita odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy. Zalecane wyposażenie uczestnika: kask, dokument tożsamości, telefon komórkowy.

XIX. Ruch drogowy

1. Wyścig odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na całej trasie wyścigu.

3. Zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

4. Uczestnicy zawodów muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

7. Uczestnik, który nie dostosuje się do przepisów może zostać ukarany przez Policję, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

XX. Protesty

Protesty można składać do sędziego głównego w czasie trwania zawodów. Ostateczna decyzja należy do organizatora w porozumieniu z sędzią głównym.

XXI. Postanowienia końcowe

1.Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność!

2.Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru bądź zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie skutkować będzie dyskwalifikacją.

3. wyścigach obowiązuje rower ze sprawnym osprzętem i odpowiednim wyposażeniem oraz kask.

4.W wyścigach młodzieżowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców oraz oświadczenie o stanie zdrowia.

5.Rowerzysta jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego.

6.W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości lub innych niedozwolonych używek zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a także będzie odpowiadał za wykroczenie na ogólnych zasadach.

7.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich winy.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie a także za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe.

10.Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

11.Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu i warunków uczestnictwa oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów oraz wyników.

12.Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.

13.Zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wyścigu oraz szczególną troskę o środowisko naturalne.

14.Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane przekazane organizatorowi są kompletne i zgodne z prawdą.

 1. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

XXII. Dane kontaktowe

www.mtb.zamarski.pl

www.lutnia.zamarski.pl

e-mail: lutnia@zamarski.pl

tel. 697 810 155

Groups

Timekeeper