Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2017-05-28 | Krotoszyn, Poland XXXVIII Bieg Krotosa

                                       

REGULAMIN XXXVIII BIEGU KROTOSA

28 maja 2017r.


I . CEL IMPREZY

1.  Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2.    Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3.    Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 

4.    Promocja miasta Krotoszyna. 

 

II.  ORGANIZATOR 

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA 

1.    XXXVIII  BIEG KROTOSA odbędzie się 28 maja 2017 roku.

2.    Dystans Biegu wynosi 10 km.

3.    Trasa biegu przebiega ulicami miasta Krotoszyn wyłączonymi na czas Biegu z ruchu kołowego.

4.     Trasa biegu będzie oznaczona, co 1 km.

5.    Miejsce startu i mety: RYNEK W KROTOSZYNIE.

6.    Start:  Godzina 11:00.

7.    Limit czasowy 1h 40 min.

8.    Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

 

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA 

1.    Punkt odświeżania będzie znajdował się na  ok. 5 km trasy. 

2.    Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
a) pojemnik z gąbkami,
b) woda do gąbek,
c) woda mineralna. 

3.    Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.    XXXVIII  BIEG KROTOSA rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  

2.    W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 28.05.2017 r. ukończą 16 lat. ( Posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.)

3.    Wszyscy zawodnicy startujący w XXXVIII BIEGU KROTOSA, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu w dniu 28.05.2017.

4.    Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie przesłana na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu / tutaj /. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoby, odbierające swój pakiet startowy, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

5.    Rejestracja uczestnika XXXVIII BIEGU KROTOSA traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 

6.    Organizator zapewnia: 

a)      numer startowy + agrafki,

b)      pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,

c)      pamiątkową  koszulkę techniczną do biegania

d)     posiłek regeneracyjny po biegu

e)      nagrody pieniężne dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1.    Zgłoszenia uczestników wraz z opłatą startową  XXXVIII BIEGU KROTOSA przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://my3.raceresult.com/70263/registration?lang=pl

2.    Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową, muszą zgłosić ten fakt przy zapisie, podając dane do faktury.

3.    Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora.

4.    Zgłoszenia i opłaty internetowe przyjmowane będą do  dnia  14.05.2017 r.                

Po tym terminie zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą w Biurze Zawodów w dniu 27.05.2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Olimpijskiej 10 od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz w dniu biegu tj. 28.05.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00 na Rynku.

5.    Organizator ustala następujące terminy opłat i zgłoszeń:

·  Zgłoszenia i opłaty internetowe do 14.05.2017 r. – opłata 50 zł,

·  Zgłoszenia i opłaty w Biurze Zawodów 27.05.2017 r. oraz 28.05.2017 r. – opłata 70 zł,

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie dopuszcza możliwości zamian numerów startowych pomiędzy zawodnikami.

6. Weryfikacja zgłoszenia oraz odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów:  

· w dniu 27.05.2017 r. od godz. 10:00 do godz. 19:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10

· w dniu 28.05.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00  na Rynku

6.    W dniu zawodów tj. 28.05.2017 r. Biuro Zawodów czynne będzie tylko na Rynku  w godzinach 8:00 – 10:00

 

VII. SZATNIE

Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie, toalety i natryski na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10.

 

VIII. KLASYFIKACJA

1.    Klasyfikacja  XXXVIII   BIEGU KROTOSA prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

a)      Generalna

b)      Kobiet

c)      Wiekowa kobiet:

·         kobiety od 16 lat do 19 lat

·         kobiety do 20 lat do 29 lat

·         kobiety od 30 lat do 39 lat

·         kobiety od 40 lat do 49 lat

·         50 lat i powyżej

d)     Wiekowa mężczyzn:

·         mężczyźni od 16 lat do 19 lat

·         mężczyźni od 20 lat do 24 lat

·          mężczyźni od 25 lat do 29 lat

·          mężczyźni od 30 lat do 34 lat

·          mężczyźni od 35 lat do 39 lat

·          mężczyźni od 40 lat do 44 lat

·          mężczyźni od 45 lat do 49 lat

·          mężczyźni od 50 lat do 54 lat

·         mężczyźni od 55 lat do 59 lat

·         mężczyźni od 60 lat do 64 lat

·         mężczyźni od 65 lat do 69 lat

·         mężczyźni 70 lat i powyżej

 

2.    O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia zawodnika.

 Klasyfikacja drużynowa – kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza /liczy się łączny czas pięciu najlepszych wyników z danej drużyny/.

Najlepsi w Gminie Krotoszyn – po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Gminy Krotoszyn.

Najlepsi w Powiecie Krotoszyńskim - po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Powiatu Krotoszyńskiego.

3.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

IX. NAGRODY

1.      Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród, a także w przypadku nagród finansowych spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.

2.      Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mogli uczestniczyć w  loterii promocyjnej organizowanej przez Centrum Sportu i Rekreacji  WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie jak również każdy uczestnik biegu będzie mógł brać udział w konkursie. 

Przed wydaniem nagród wylosowanych w loterii Organizator jako płatnik pobierze 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od wygranej), a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Nagrody nie zostaną wydane przed dokonaniem wpłaty podatku.

3.      Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów około godz. 12:30.

4.      Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej :

I miejsce   – 650 zł  + puchar

II miejsce –  400 zł 

III miejsce –  300 zł

5.      Zwycięzcy w kategorii  kobiet:

I miejsce –  300 zł + puchar

II miejsce –200 zł 

III miejsce – 150 zł

6.      Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:

I miejsce – 70 zł

II miejsce – 60 zł

III miejsce – 50 zł

7.      W klasyfikacji drużynowej puchary za I, II i III miejsce.

8.      W Klasyfikacji Najlepsi w Gminie i Najlepsi w Powiecie – statuetki.

9.      Wszyscy nagrodzeni otrzymują również pamiątkowe dyplomy.

10.  Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma okolicznościowy odlewany medal XXXVIII BIEGU

 KROTOSA przygotowany specjalnie na tę okazję.                                                        

11.  Nagrody finansowe nie dublują się.

12.  W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona własnością Organizatora.

 

X.  WYŻYWIENIE

Po zakończeniu biegu Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny. Bon na posiłek uczestnik Biegu otrzymuje podczas zgłoszenia w Biurze Zawodów razem z nr startowym i koszulką techniczną. 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W ramach zawodów organizowanych w dniu 28.05.2017 r. od godz. 9:30 odbywać się będą biegi maluchów do lat 6, dzieci I i II klasy (ORLIK przy Hali Sportowo-Widowiskowej przy  ul. Olimpijskiej 10).

2.    Pozostałe biegi – RYNEK godz. 9:00

·         Bieg Rodzinny (wokół Ratusza) 400 m

·         Bieg na 400 m kl. III-IV dziewcząt

·         Bieg na 400 m kl. III-IV chłopców

·         Bieg na 800 m kl. V-VI dziewcząt

·         Bieg na 800 m kl. V-VI chłopców

·         Bieg na 1000 m  Szkoły gimnazjalne /dziewczęta/

·         Bieg na 1000 m  Szkoły gimnazjalne /chłopcy/

·         Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadgimnazjalne /chłopcy/

·         Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadgimnazjalne /dziewczęta /

     

3.    XXXVIII  Bieg KROTOSA  odbędzie się bez względu na pogodę.

4.    Wszyscy uczestnicy XXXVIII Biegu KROTOSA zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5.    Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora. 

6.    Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  

7.    Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 

8.    Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.

9.    Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 

10.    Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:20. 

11.    Protesty rozstrzyga Dyrektor XXXVIII  BIEGU KROTOSA.

12.    Decyzja Dyrektora XXXVIII  BIEGU KROTOSA jest ostateczna i nieodwołalna. 

13.    Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 10 nie będą rozpatrywane.

14.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione podczas zawodów. 

15.    Organizator XXXVIII  BIEGU KROTOSA uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym

       regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

16.    Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji  XXXVIII  BIEGU KROTOSA , a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy.

17.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora XXXVIII  BIEGU KROTOSA.

 

                                                                         Dyrektor XXXVIII  BIEGU KROTOSA

                                                                                    Jacek Cierniewski

 

Groups

Timekeeper