Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-05-21 | Ełk, Poland IX GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ ZORIENTUJ się na EŁK 2023 r.

REGULAMIN IX GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ ZORIENTUJ się na EŁK 2023 r.

1. CEL

 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic.
 • Popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego.
 • Ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, w których organizowane będą imprezy.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w IX Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację Zorientuj się na Ełk 2023 r.
 • Impreza ma charakter wyłącznie amatorski (turystyczno-rekreacyjny) i zachęcający do rekreacji na łonie natury. 

 

2. ORGANIZATOR

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 

3. WSPÓŁORGANIZATOR

· Urząd Miasta w Ełku – Patronat Prezydenta Miasta Ełku i Rady Miasta Ełku

· Nadleśnictwo Ełk

· Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku

 

4. TERMINY i MIEJSCE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW 

 

I runda

Data: 21.05.2023 r. (niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start: godz. 9:30

Zgłoszenia on-line do 17.05.2023 r. (środa)

Transport: własny

II runda

Data: 17.09.2023 r. (niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start: godz. 9:30

Zgłoszenia on-line do 13.09.2023 r. (środa)

Transport: własny

 

5. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

 

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych.

Dzieci do 14 roku życia biorą udział pod opieką dorosłych.

Zaleca się posiadanie kompasu, zegarka, małej apteczki oraz środków do dezynfekcji.

Na trasie czerwonej – wymagane jest posiadanie kompasu.

Uczestnicy muszą posiadać telefon komórkowy (do kontaktu z organizatorem) - w zespole wystarczy jeden telefon.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 

Dostępne są trzy rodzaje tras do wyboru:

 • ZIELONA ( rodzinna, ćwiczebna, łatwa ) – bez klasyfikacji
  Mapy kolorowe typowe, długość trasy ok. 6-7 km
 • ŻÓŁTA  ( średnio zaawansowana ) - klasyfikacja w kategoriach - kobiety (1os), mężczyźni (1os.), drużyny (2-5os.)
  Mapy kolorowe typowe, długość trasy ok. 15-17 km
 • CZERWONA  ( zaawansowana ) - klasyfikacja w kategoriach - kobiety (1os), mężczyźni (1os.)    
  Mapy nietypowe, niepełne, przekształcone, długość trasy ok. 15-20 km


Trasa  ZIELONA  adresowana jest dla wszystkich, którzy:

 1. dopiero zaczynają swoją przygodę z orientacją,
 2. pragną bez presji czasu i rywalizacji pokonać przygotowaną trasę
 3. chcą aby dzieci pod okiem rodziców mogły samodzielnie przejść trasę bez zbędnego pośpiechu

 

Trasa  ŻÓŁTA  adresowana jest do osób od 14 roku życia, które już mają pewne doświadczenie w tego typu imprezach.

          Na trasie żółtej zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach:

 • kobiety – start indywidualny
 • mężczyźni – start indywidualny
 • drużyny – start zespołowy (2-5 osób)

 

Trasa  CZERWONA   adresowana jest do osób od 14 roku życia, które są bardzo doświadczone w orientacji terenowej i poszukują większych utrudnień w pokonywaniu trasy.

          Na trasie czerwonej zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach:

 • kobiety – start indywidualny
 • mężczyźni – start indywidualny

 

Limity czasu dla poszczególnych tras zostaną podane w dniu imprezy.

 

7. KLASYFIKACJA GENERALNA

 

Tworzona będzie klasyfikacja generalna IX Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację 2023 r podsumowująca start w dwóch rundach (wiosennej i jesiennej)

W klasyfikacji generalnej powstaną następujące kategorie:

TRASA ŻÓŁTA

 • kobiety – start indywidualny
 • mężczyźni – start indywidualny
 • drużyny – start zespołowy (2-5 osób) – na podstawie nazwy drużyny

TRASA CZERWONA

 • kobiety – start indywidualny
 • mężczyźni – start indywidualny

 

Zdobyte punkty podczas startu w jednej kategorii nie przenoszą się do innej kategorii.

Za udział w każdej rundzie zawodnicy / drużyny otrzymują punkty wg schematu:

1 miejsce 50 pkt.

2 miejsce 45 pkt.

3 miejsce 40 pkt.

4 miejsce 37 pkt.

5 miejsce 34 pkt.

6 miejsce 31 pkt.

7 miejsce 29 pkt.

8 miejsce 27 pkt.

9 miejsce 25 pkt.

10 miejsce 24 pkt.

11 miejsce 23 pkt. pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

 

Gdy dwóch lub więcej zawodników / drużyn uzyska taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie zdecyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.

Na starcie każdej z rund sędzia imprezy określi limit czasowy na pokonanie trasy.

Aby zawodnik / drużyna zostali sklasyfikowani - trzeba zaliczyć minimum 1 PK.

Szczegółowe zasady zdobywania PK oraz rozliczania limitu czasu zostaną przedstawione na starcie oraz opisane na mapie, którą otrzyma każdy uczestnik.

Podsumowanie cyklu IX Grand Prix nastąpi podczas II rundy w dniu 17.09.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 

Warunkiem wzięcia udziału w jednej rundzie jest dokonanie rejestracji przez http://mosir.elk.pl/imprezy/zorientuj-sie-elkrunda-1/

lub w Biurze Zawodów (jeżeli nie będzie osiągnięty limit uczestników) oraz zapłacenie w momencie rejestracji wpisowego w wysokości

- 20 zł – osoba dorosła

- 10 zł - dziecko, uczeń.

Brak wpłaty powoduje wykreślenie z listy uczestników.

· Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać on-line na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.mosir.elk.pl do wyznaczonej daty.

· Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu zawodników na poszczególne rundy, dla rundy 1 wynosi on 250 osób.

· Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym podczas imprezy.

- Zakazane jest używanie na trasie innych map niż te dostarczone przez organizatora – również map cyfrowych w telefonach.

· Odbiór karty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów po uprzednim podpisaniu oświadczenia. Podczas rejestracji należy zachować odległość min. 2 metry między innymi zawodnikami.

·  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,

· Każdy uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl  ,  www.facebook.com/mosirelk  i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek. 

 

9. NAGRODY

 

- Na zakończenie każdej rundy:
          - wszystkie dzieci startujące na trasie rodzinnej / rekreacyjnej otrzymają pamiątkowe dyplomy
          -  zawodnicy  startujący na trasie zaawansowanej, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają                      pamiątkowe dyplomy.

- Podczas podsumowania całego cyklu IX Grand Prix zawodnicy / drużyny, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do III otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy którzy wzięli udział w 2 rundach pamiątkowe medale.

- Na zakończenie każdej rundy planowane jest ognisko. Uczestnicy otrzymają oddzielnie zapakowane pakiety spożywcze zawierające: wodę mineralną 0,5 l, kiełbasę, pieczywo, musztardę i keczup.

10. WYMOGI SANITARNE

 

- Każdy uczestnik obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

- Organizator zapewnia środek do dezynfekcji rąk.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

- Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać,

· Opiekę medyczną zapewniania organizator,

· Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

· Za ewentualne szkody dokonane podczas imprezy odpowiadają osoby, które spowodowały szkody,

· Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika na starcie organizator nie ponosi odpowiedzialności,

· Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu IX GP,

· Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek,

- Organizator udostępnieni Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym dane osobowe uczestników imprezy,

· Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych,

· Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elk.pl 

Groups

Timekeeper