Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

  

REGULAMIN

 

Rzeszowski Bieg Górski

 

I. CEL ZAWODÓW

  1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
  2. Popularyzacja biegów przełajowych.
  3. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
  4. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
  5. Promocja Miasta Rzeszów.

 

II. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER
ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

 

Osoba do kontaktu:
Wojciech Kwiatek
tel.: 605 180 025
e-mail: woj.kwiatek@wp.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin: 11.09.2022 r. (Niedziela)
Miejsce: Hala Uniwersytetu Rzeszowskiego
Adres: Rzeszów, ul. Zelwerowicza

 

IV. HARMONOGRAM ZAWODÓW

9:00 – 10:30 Biuro Zawodów (odbiór pakietów i zapisy)

11:00 – Start dystansu długiego (20 km)      

11:20 – Start dystansu krótkiego (10 km)     

14:00 – Dekoracja dystansu krótkiego (10 km)

14:30 – Dekoracja dystansu długiego (20 km)

 

V. TRASY

Dystans długi – ok. 20 km / ok. 800 m sumy przewyższenia

Dystans krótki – ok. 10 km / ok. 400 m sumy przewyższenia

 

Nawierzchnia dla obydwu dystansów:

Drogi leśne: 80%

Drogi asfaltowe: 20%

 

VI. KLASYFIKACJE

1) OPEN (z podziałem na Kobiety/Mężczyźni)

2) WIEKOWA (z podziałem na Kobiety/Mężczyźni):

A) 18 – 29 lat

B) 30 – 39 lat

C) 40 – 49 lat

D) 50 lat +

Podane klasyfikacje wiekowe dotyczą obydwu dystansów.

 

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW

150 uczestników na obydwu dystansach

 

IX. LIMITY CZASOWE

Organizator ustala limit czasowy wbiegnięcia na linię mety na godzinę 15:00. Po tym czasie organizator zamyka linię mety a uczestnik, który nie zmieścił się w danym limicie otrzymuje DNF.

 

X. WARUNIKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.s-time.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
2. Dokonanie opłaty startowej.
3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

XI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.s-time.pl

 Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty na rachunek bankowy podany przez Organizatora.

– Organizator ustala wysokość i terminy opłat:

Do 8.09 – 50 zł

W dniu imprezy  – 80 zł (płatność gotówką)

 Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów), obowiązuje płatność tylko gotówką.

- Zapisy w dniu imprezy możliwe są w przypadku wolnych miejsc.

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy:

woj.kwiatek@wp.pl

 

XII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

 

       1) Pamiątkowy medal (wręczany po przekroczeniu linii mety)

2) Numer startowy z chipem (bezzwrotny)

3) Elektroniczny pomiar czasu.

4) Oznaczoną trasę i jej obsługę.
5) Zabezpieczenie medyczne.
6) 2 punkty bufetowe (1x na trasie i 1x na mecie).

7) Ciepły posiłek na mecie.

8) Zdjęcia do własnego użytku.

 

XIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Dla każdego dystansu przewidziany jest start ostry.
3. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
4. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem służby organizatora.
5. Zawodnicy, którzy wycofają się z biegu mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Organizatorowi.
7. Trasa wytyczona będzie taśmami. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek biegu.
8. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
9. Zawodnik nie może podczas biegu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.
10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu zawodnikowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.
11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i biec tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przebiegnięcia przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
14. Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

 

XIX. KARY

Organizator może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa.
– Dyskwalifikacja.

 

XX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

XXI. PROTESTY

Protest należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.