Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-05-29 | Krotoszyn, Poland 41. Bieg Krotosa

Regulamin 41 Biegu Krotosa

29 maja 2022 r.

 


I . CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 2. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 4. Promocja miasta Krotoszyna. 

 

II.  ORGANIZATOR

Centrum Sportu i Rekreacji  WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. 41 Bieg Krotosa odbędzie się 29 maja 2022 roku.
 2. Dystans Biegu wynosi 10 km.
 3. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Krotoszyna, wyłączonymi na czas biegu z ruchu kołowego.
 4.  Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 5. Miejsce startu i mety: Stadion w Krotoszynie.
 6. Start:  Godzina 11:00.
 7. Limit czasowy 1h 40 min.
 8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

 

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA

 1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na  ok. 5 km trasy. 
 2. Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
  a) pojemnik z gąbkami,
  b) woda do gąbek,
  c) woda mineralna. 
 3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 41  Bieg Krotosa rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 29.05.2022 r. ukończą 16 lat i zostały zweryfikowane w Biurze Zawodów ( posiadający pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów ).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w 41Biegu Krotosa muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów .
 4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie przesłana na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego wystarczy, że przekaże podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoby odbierające swój pakiet startowy, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 5. Rejestracja uczestnika 41 Biegu Krotosa traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 
 6. Organizator zapewnia: 
 1. numer startowy + agrafki,
 2. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
 3. pamiątkową  koszulkę techniczną do biegania,
 4. posiłek regeneracyjny po biegu,
 5. nagrody pieniężne dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników wraz z opłatą startową  41 Biegu Krotosa  przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej ….
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową muszą zgłosić ten fakt przy zapisie, podając dane do faktury.
 3. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 4. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą od 14 marca 2022 r. do  dnia  14 maja 2022 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów na Stadionie przy ul. Sportowej
w Krotoszynie w dniach:

 • 28.05.2022 r. od godz.10:00 do godz. 19:00
 • 29.05.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00
 1. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
 • zgłoszenia i opłaty do 14 maja 2022r. – opłata 70 zł,
 • zgłoszenia i opłaty w Biurze Zawodów 28.05.2022 r. i 29. 05.2022 r. – opłata 90 zł .

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie dopuszcza możliwości zamian numerów startowych pomiędzy zawodnikami.

 1. Weryfikacja zgłoszeń oraz odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się na Stadionie przy ul. Sportowej w Krotoszynie:
 • w dniu 28 maja tj. sobota, od godz. 10:00 do 19:00 
 • w dniu 29 maja tj. niedziela, od godz. 8:00 do 10:00
 1. W dniu zawodów tj. niedziela 29 maja Biuro Zawodów czynne będzie na Stadionie przy ul. Sportowej w Krotoszynie w godzinach 8:00 – 10:00.

 

VII. SZATNIE

Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie, toalety i natryski na terenie Stadionu przy ul. Sportowej

 

VIII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja  41 Biegu Krotosa prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

 1. Generalna
 2. Kobiet
 3. Wiekowa kobiet:
 • kobiety od 16 lat do 19 lat
 • kobiety do 20 lat do 29 lat
 • kobiety od 30 lat do 39 lat
 • kobiety od 40lat do 49 lat
 • kobiety 50 lat i powyżej
 1. Wiekowa mężczyzn:
 • mężczyźni od 16 lat do 19 lat
 • mężczyźni od 20 lat do 24 lat
 • mężczyźni od 25 lat do 29 lat
 • mężczyźni od 30 lat do 34 lat
 • mężczyźni od 35 lat do 39 lat
 • mężczyźni od 40 lat do 44 lat
 • mężczyźni od 45 lat do 49 lat
 • mężczyźni od 50 lat do 54 lat
 • mężczyźni od 55 lat do 59 lat
 • mężczyźni od 60 lat do 64 lat
 • mężczyźni od 65 lat do 69 lat
 • mężczyźni 70 lat i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia zawodnika.

 

 Klasyfikacja drużynowa – kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza (liczy się łączny czas pięciu najlepszych wyników z danej drużyny).

Najlepsi w Gminie Krotoszyn – po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Gminy Krotoszyn.

Najlepsi w Powiecie Krotoszyńskim - po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Powiatu Krotoszyńskiego.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 


IX. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród, a także w przypadku nagród finansowych spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów około godziny 12:30.
 3. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej :
 1. I miejsce   – 750 zł  + puchar
 2. II miejsce – 500 zł 
 3. III miejsce –  400 zł
 1. Zwycięzcy w kategorii  kobiet:
 1. I miejsce – 400 zł + puchar
 2. II miejsce – 300 zł
 3. III miejsce – 200 zł
 1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
 1. I miejsce – 150 zł
 2. II miejsce –  100 zł
 3. III miejsce – 80 zł
 1. W klasyfikacji drużynowej -  puchary za I, II i III miejsce.
 2. W Klasyfikacji Najlepsi w Gminie i Najlepsi w Powiecie– statuetki.
 3. Wszyscy nagrodzeni otrzymują również pamiątkowe dyplomy.
 4. Nagrody finansowe nie dublują się.
 5. W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona własnością organizatora.

 

 

X.  WYŻYWIENIE

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny. Bon na posiłek uczestnik Biegu otrzymuje podczas zgłoszenia w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym . 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 29.05.2022 r. od godz. 9:00 na Stadionie w Krotoszynie odbywać się będą:
 • Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadpodstawowe /dz./
 • Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadpodstawowe /chł./
 • Bieg na 1000 m /dz./- roczniki   2008, 2007 i 2006
 • Bieg na 1000 m /chł./ - roczniki  2008, 2007 i 2006
 • Bieg na 800 m /dz./ - roczniki     2010  i  2009
 • Bieg na 800 m /chł./ - roczniki   2010  i  2009
 • Bieg na 400 m /dz./ - roczniki    2012 i 2011
 • Bieg na 400 m /chł./ - roczniki  2012 i 2011
 • Bieg dzieci – roczniki  2014 i 2013 /dz./
 • Bieg dzieci - roczniki2014 i 2013 /chł./
 • Biegi maluchów /dz./ - roczniki2015 i młodsze
 • Biegi maluchów /chł./ - roczniki 2015 i młodsze

 

Biegi maluchów odbędą się na płycie Stadionu po starcie biegu głównego ok. godz. 11:10.

 

 1. 41  Bieg Krotosa  odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  
 3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 
 4. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 5. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 6. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:20.
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor 41  Biegu Krotosa.
 8. Decyzja Dyrektora 41  Biegu Krotosa jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w punkcie 7,  nie będą rozpatrywane.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione podczas zawodów.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji  41 Biegu Krotosa, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy.
 12. Organizator zastrzega, że z uwagi na sytuację epidemiczną i możliwe obostrzenia w tym zakresie, wydarzenie może zostać odwołane, na co organizator nie będzie miał wpływu i za co nie będzie ponosił odpowiedzialności. Z tych samych powodów - w razie możliwości zorganizowania wydarzenia - mogą zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenia zmieniające zasady uczestnictwa. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału w "41 Biegu Krotosa"
  i konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w biegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora i organy podatkowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formieprofilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji biegu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w biegu, odmowa podania danych skutkowała będzie niemożnością udziału w tych zdarzeniach.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) oraz wyniki zostaną opublikowane na liście startowej na stronie internetowej ….
 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 41  Biegu Krotosa.

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor 41  Biegu Krotosa
 

                                                                                                                                        Tomasz Niciejewski

 

GRAND PRIX POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO W BIEGACH

 

 

I. CEL IMPREZY

 • Wyłonienie najlepszych biegaczy Powiatu Krotoszyńskiego.
 • Współpraca między gminami z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie w Powiecie Krotoszyńskim.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku
  i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

 

II. ORGANIZATORZY

 • Burmistrzowie, Gminy i JST w poszczególnych biegach,
 • Starosta Krotoszyński.

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ośrodki sportu i kultury,
 • OSP i ZHP,
 • Nauczyciele wychowania fizycznego,
 • Szkoły, przedsiębiorcy, wolontariusze,
 • Kluby sportowe i grupy biegowe.

 

IV. WYKAZ IMPREZ GRAND PRIX, EDYCJA 2022

 

 • Krotoszyn (10 km),
 • Koźmin Wielkopolski (10 km),
 • Kobylin (15 km),
 • Zduny (5,3 km),

 

V. KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn;
 • K16/M16 (16-20 lat);
 • K21/M21 (21-30 lat);
 • K31/M31 (31-40 lat);
 • K41/M41 (41-50 lat);
 • K51/M51 (51-60 lat);
 • K61/M61 (61-70 lat);
 • K71/M71 (71 lat i więcej).

 

VI. KLASYFIKACJE GENERALNE

Zawodnik zamieszkały na terenie Powiatu Krotoszyńskiego otrzymuje punkty według zasady:

 • ostatnie miejsce – 1 pkt., każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej,
 • punktujemy 30 pierwszych miejsc w kategorii OPEN wśród mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego,
 • punktujemy 5 pierwszych miejsc w danych kategoriach wiekowych wśród mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego,
 • warunkiem wliczenia do klasyfikacji końcowej jest udział we wszystkich biegach z cyklu Grand Prix,
 • o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów.

 

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje po zakończonym cyklu Grand Prix następujące nagrody:

 • kategoria OPEN kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – medale,
 • kategorie wiekowe: miejsca 1-3 miejsce w każdej kategorii – medale,
 • medal okolicznościowy za zdobycie Grand Prix,
 • podsumowanie Grand Prix odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu
  w miejscu wskazanym przez Starostę Krotoszyńskiego.

 

VIII. UCZESTNICTWO

 • do udziału w Grand Prix, kobiet i mężczyzn, dopuszczeni zostaną zawodnicy od rocznika 2006 (ukończone 16lat w dniu pierwszego biegu Grand Prix),
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Grand Prix
  i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia,
 • w momencie zapisów, każdy zawodnik z terenu Powiatu Krotoszyńskiego, może zgłosić udział w cyklu Grand Prix.

 

IX. SPRAWY FINANSOWE

 • koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
 • opłaty startowe ponoszą zawodnicy.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas Grand Prix, a nie oddane do depozytu,
 • uczestnicy Grand Prix biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie,
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

 

 

Krotoszyn, 15 marca 2022r.                                                                                

 

Groups

Timekeeper