Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-05-08 | Vejle, Denmark Unsupported 3xCoast

Unsupported Coast to Coast to Coast 2022

(For english - see below)

I vores sæsonprogram har vi 3 events, som vi kategoriserer som ”Unsupported Monumenter”. Coast to Coast to Coast er årets første med ca. 280 km som master distance. De resterende 2 Monumenter er Drivvejen Unsupported 350 km og Unsupported Grinder 300 km. Fælles for dem alle er, at distancen er omkring 300 km, de er alle både mentalt og fysisk udfordrende, de køres på forskelligt underlag og kræver en god forberedelse.

Vi elsker at tage på grus-eventyr – her har vi fundet en rigtig spændende tur fra den jyske østkyst ved Vejle og tværs over Jylland til Nymindegab på den jyske vestkyst, via de bedste grusveje, skovstier og små landeveje.

Coast to Coast konceptet findes i mange forskellige afskygninger rundt omkring i hele verden. Vi har taget dette skridtet videre og giver dig her vores bud: Samme rute ud og samme rute hjem. Du vil på denne måde komme til at se ruten fra mere end én vinkel, samt få fornøjelsen af at hilse på de ryttere der kører foran eller bag dig – så 2 x ca. 140 km.

 

Checkpoints og Dropzones

Vi etablerer et Checkpoint og en Dropzone som du møder første for gang halvvejs over Jylland efter ca. 70 km. I Dropzonen har du mulighed for at få placeret en pose med de nødvendigheder du vil få brug for. Posen har du selv har pakket inden start og vores Staff sørger for at placerer den i Dropzonen.

På Vestkysten finder du endnu et Checkpoint ved ”World War 2 muren”. På vej retur til Østkysten, efter ca. 210 km, møder du første Checkpoint og Dropzonen igen.

 

Seed groups / Start grupper

Explorer

Et startnummer i Explorer klassen giver dig den ægte Gravel stemning. Om du ønsker, at kører internt race mod vennerne eller få en fed dag sammen med andre Gravel-entusiaster er op til dig. Men du vil stadig gerne have hele oplevelsen af et ægte Gravel-event med god mad og drikke efter løbet, goodiebag og mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier.

I Explorer gruppen skal du ikke bekymre dig om feltets hurtigste væddeløbere, da de allerede er sendt afsted. Du skal bare koncentrer dig om at få en fed dag.

Indeholdt i Explorer tilmeldingen er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Explorer-point til ranglisten for flest gennemførte løb

 • Mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Mulighed for at deltage på E-bike (E-Bikes kører deres egen rangliste)

 

Competition

Vil du helt frem i startboksen sammen med andre der ønsker et decideret race, så er det her du hører til. Gruppen sendes afsted som den første gruppe på ruterne og alle kører med tidstagningschip i startnummeret.

I denne gruppe gives point til 1. – 20. pladsen. Pointene bruges til at finde en samlet vinder i sæsonens Unsupported Event serie. Der uddeles præmier til Top 5 i denne klasse. 

Du kan kun deltage i Competition klassen på fuld/længste distance.

 

Deltager du i Competition klassen, er du derfor sikret de bedste betingelser for et Gravel Race.

Indeholdt i Competition tilmelding er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Competition-point til sæson-ranglisten

 • Mulighed for at vinde fede præmier

 • Fantastisk rute på GPX som kun kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Competition klassen køres kun på længste distance

 • Du kan ikke deltage på E-Bike i denne klasse

 

Adventure

Her er fokus en hyggetur med dine Gravel-venner på en fantastisk rute. Adventure-startnummeret er til dig, som vil have stemningen af et velarrangeret Gravel event, men ikke går op i tider og ranglister.

Her tager du din egen tid, deltager ikke i lodtræningspræmier.

I Adventure klassen er prisen reduceret og indeholder:

 • Startnummer uden tidstagningschip

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Der er mulighed for deltagelse på E-Bike i denne klasse

 

Start-/ målområde

På Master-distancen (Vejle – Nymindegab – Vejle) er start- og målzonen på Havnen i Vejle.

Her venter dig mad og drikke når du er i mål, samt en flot Coast to Coast to Coast medalje, som bevis på du har gennemført dette Monument.

Startområde for startende i Nymindegab vil blive offentliggjort hurtigst muligt. Målområde for 140 km er i Vejle.

 

Distancer og priser

Du kan kører 2 distancer:

280 km Vejle – Nymindegab – Vejle (åben for Explorer, Competition og Adventure)

140 km Nymindegab – Vejle (åben for Explorer og Adventure)

Kører du 140 km distancen skal du selv sørge for logistikken/transporten efterfølgende.

 

Priser – uanset distance:

Explorer / Competition: 299 dkk

Adventure: 225 dkk

 

Program

Program er under udarbejdelse - info kommer snarest!

 

Spørgsmål? Send os en mail på stefan@unsupported.dk eller mads@thebikefitstudio.dk

 

Gravel hilsner

Unsupported Gravel - Mads Chistensen & Stefan Ernst

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Arrangøreren står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med eventet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må kun deltage på e-bike i Explorer og Adventure kategorierne.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

Unsupported Coast to Coast to Coast (English version)

 

In our season program we have 3 events, which we categorize as " Unsupported Monuments". Coast to Coast to Coast is the first of the year with approx. 280 km as master distance. The remaining 2 Monuments are Drivvejen Unsupported 350 km and Unsupported Grinder 300 km. Common to them all is that the distance is about 300 km, they are all both mentally and physically challenging, they are ridden on different surfaces and require good preparation.

We love to go on gravel adventures – and here we have found an exciting trip from the east coast of Jutland near Vejle and across Jutland to Nymindegab on the west coast of Jutland, via the best gravel roads, forest paths and small country roads.

The Coast to Coast concept is found in many different guises around the world. We have taken this step further and give you here our bid: Same route out and same route home. In this way, you will see the route from more than one angle, as well as have the pleasure of greeting the riders in front of or behind you - so 2 x approx. 140 km.

 

Checkpoints and Dropzones

We are establishing a Checkpoint and a Dropzone which you will meet for the first time halfway across Jutland after approx. 70 km. In the Dropzone, you have the option of placing a bag with the necessities you will need. You have packed the bag yourself before starting and our Staff makes sure to place it in the Drop Zone.

On the West Coast you will find another Checkpoint at the "World War 2 wall". On the way back to the East Coast, after approx. 210 km, you meet the first Checkpoint and Dropzone again.

 

Seed groups / Start Groups

Explorer

Explorer class gives you the real Gravel vibe. Whether you want to race internally against friends or just want to have a great day with other Gravel enthusiasts – is all up to you. You will still want the whole experience of a real Gravel event with good food and drink after the race, goodie bag and the opportunity to win cool raffle prizes.

In the Explorer group, you don’t have to worry about the fastest riders in the event, as they already have been sent off before you. You just have to concentrate on having a great day.

Included in the Explorer registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Explorer points to the rankings for most completed races
 • Opportunity to win cool raffle prizes
 • Fantastic route on GPX which can be run on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • E-Bikes are allowed in this class (with separate rankings)

 

Competition

If you want to be in front in the starting box with other riders who want a race day, this is where you belong. The group is starts as the first group and everyone rides with a timing chip in the start number.

In this group, points are given to 1st - 20th place. The points are used to find an overall winner in the seasons Unsupported Event series. Top 5 will be awarded with prizes in this class. 

If you participate in the Competition class, you are therefore guaranteed the best conditions for a Gravel Race.

The Competition Class is only available for the events full/longest distance.

Included in the Competition registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Competition points for the season rankings
 • Opportunity to win cool prizes
 • Fantastic route on GPX, which can only be ridden on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • Only full/longest distance
 • No E-bikes allowed in this class

 

Adventure

Here, the focus is on a pleasant trip with your Gravel friends on a fantastic gravel route. The adventure group is for you who want the feel of a well-arranged Gravel event, but don’t concern in times and rankings.

Here you track your own ride time and does not participate in the raffle prizes.

In the Adventure class, the price is reduced and includes:

 • Start number without timing chip
 • Fantastic route on GPX which can only be ridden on the event day by special agreement with landowners
 • Food and drinks after the race
 • E-Bikes are allowed in this class

 

Start- finish and area

On the Master distance (Vejle - Nymindegab - Vejle) is the start and finish zone at the Harbor in Vejle.

Here you will find food and drink when you reach the finish line, as well as a beautiful Coast to Coast to Coast medal, as proof that you have completed this Monument.

 

Distances and registration fee

You can ride 2 distances:

280 km Vejle - Nymindegab - Vejle (open for Explorer, Competition and Adventure)

140 km Nymindegab - Vejle (open for Explorer and Adventure)

If you ride the 140 km distance, you must take care of the logistics / transport yourself afterwards.

Prices - regardless of distance:

Explorer / Competition: 299 dkk

Adventure: 225 dkk

 

Schedule

Program is comming soon - stay tunes!

 

Questions? Please contact us at stefan@unsupported.dk or mads@thebikefitstudio.dk

We are looking forward to see you!

 

Gravel regards,

Mads Christensen & Stefan Ernst

Unsupported Gravel Crew

 

NOTE:

You participate at your own risk.

Unsupported Gravel is not responsible for any personal injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may only participate on E-bikes in the Explorer and Adventure category.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.

Groups

UNSUPPORTED