Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-04-02 | Oksbøl, Denmark UNSUPPORTED WEST COAST GRVL

Unsupported West Coast GRVL 

(for english - see below)

Den jyske vestkyst danne ramme for dette “Wild West” Gravel event. 

Den smukke vestjyske natur, det karakteristiske hede og klit landskab, det militære øvelsesterræn og de gamle bunkere fra 2. Verdenskrig er bare nogle af de oplevelser, der venter alle deltagerne i dette event. 

Ruten går bland andet helt nede på stranden ved det smukke gamle Blåbjerg Fyr. 

Ruten snor sig videre oppe i de store skov områder og plantager omkring Oksbøl.

 

Har du ikke været i Oksbøl før, vil du straks finde ud af, at området er præget af det store militære øvelsesterræn. 

Dette er med til at give løbet en ekstra dimension af “Unsupported” / overlevelse. 

 

Men bare rolig, vi har allieret os med de lokale. 

 

Seed groups / Start grupper

Explorer

Et startnummer i Explorer klassen giver dig den ægte Gravel stemning. Om du ønsker, at kører internt race mod vennerne eller få en fed dag sammen med andre Gravel-entusiaster er op til dig. Men du vil stadig gerne have hele oplevelsen af et ægte Gravel-event med god mad og drikke efter løbet, goodiebag og mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier.

I Explorer gruppen skal du ikke bekymre dig om feltets hurtigste væddeløbere, da de allerede er sendt afsted. Du skal bare koncentrer dig om at få en fed dag.

Indeholdt i Explorer tilmeldingen er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Explorer-point til ranglisten for flest gennemførte løb

 • Mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Mulighed for at deltage på E-bike (E-Bikes kører deres egen rangliste)

 

Competition

Vil du helt frem i startboksen sammen med andre der ønsker et decideret race, så er det her du hører til. Gruppen sendes afsted som den første gruppe på ruterne og alle kører med tidstagningschip i startnummeret.

I denne gruppe gives point til 1. – 20. pladsen. Pointene bruges til at finde en samlet vinder i sæsonens Unsupported Event serie. Der uddeles præmier til Top 5 i denne klasse. 

Du kan kun deltage i Competition klassen på fuld/længste distance.

 

Deltager du i Competition klassen, er du derfor sikret de bedste betingelser for et Gravel Race.

Indeholdt i Competition tilmelding er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Competition-point til sæson-ranglisten

 • Mulighed for at vinde fede præmier

 • Fantastisk rute på GPX som kun kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Competition klassen køres kun på længste distance

 • Du kan ikke deltage på E-Bike i denne klasse

 

Adventure

Her er fokus en hyggetur med dine Gravel-venner på en fantastisk rute. Adventure-startnummeret er til dig, som vil have stemningen af et velarrangeret Gravel event, men ikke går op i tider og ranglister.

Her tager du din egen tid, deltager ikke i lodtræningspræmier.

I Adventure klassen er prisen reduceret og indeholder:

 • Startnummer uden tidstagningschip

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Der er mulighed for deltagelse på E-Bike i denne klasse

 

Distancer og priser

160 km

Explorer: 450 dkk

Competition: 450 dkk

Adventure: 250 dkk

 

100 km 

Explorer: 300 dkk

Adventure: 250 dkk

 

60 km

Explorer: 250 dkk

Adventure: 225 dkk

 

Tilmelding efter deadline d. 23.03.2022 samt tilmelding på dagen er kun muligt i Adventure klassen.

 

På 160 km distancen køres først samme rute som 100 km distancen. Hvorefter der vil være Drop zone/Support Zone samme sted, som der er start og mål. Her efter køres samme rute som på 60 km distancen. 

 

Løbet køres efter GPS spor - GPX fil fremsendes til alle deltagere et par dage inden eventet.

 

Skulle vi - mod alt forventning - være nødsaget til at aflyse eventet pga. COVID-19, vil deltagergebyret kunne refunderes. Betalingsgebyr refunderes ikke.

 

Drop zone / Support zone

Her har du mulighed for, at få opbevaret det du skal bruge undervejs på rute. 

Løbet er Unsupported og det betyder du selv skal medbringe den ekstra energi/væske du har behov for. 

 

Vores Crew udlevere din drop bag til dig. Din drop bag bliver registreret med dit navn og startnummer. 

Du må også gerne medbringe dit eget support Crew der kan varetage de ting du må have behov for. 

 

Bemærk: Der er kun support/drop zone for 160 km distancen. 

 

Program

Start og mål ved Koncept Hotel i Oksbøl. 

 

08:00: Nummerudlevering og kaffe

09:30: Start Competition Group, 160 km

09.32: Start Explorer & Adventure Group, 160 km

09:45: Start Explorer & Adventure Group, 100 km

10:00 Start Explorer & Adventure Group, 60 km

 

Når du kommer i mål vil der være mad og drikker til dig i målområdet. 

 

Overnatning

OBS: Ønsker du at overnatte i Oksbøl inden eller efter løbet, så har vi lavet en god aftale til jer hos Koncept Hotel der er i forvejen er et meget cykel venligt hotel, pladseret få meter fra start og mål. Du skal blot nævne “Unsupported West Coast GRVL” når du booker et værelse hos dem. 

Ps. Rene cykler må hellere end gerne medbringes på værelserne. 

Hotellet har et “Service Course” i deres kælder som også kan benyttes af deres gæster. 

 

Koncept Hotel kontakt oplysninger: 

 

Tlf. +45 75 27 11 10

Mail: info@koncepthotel.dk

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 

https://koncepthotel.dk/

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Unsupported Spring Classic eller M-Event står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med eventet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle deltagere.

Du må kun deltage på E-bike i de anviste startgrupper i tilmeldingen.

Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet - det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


Har du spørgsmål til selve eventet. 

Skriv til: Mads@thebikefitstudio.dk eller stefan@unsupported.dk

 

 

De bedste Gravel hilsner

Mads Christensen & Stefan Ernst

Unsupported Crew


Unsupported West Coast GRVL - english version

The West Coast of Jutland forms the framework for this "Wild West" Gravel event.

The beautiful nature of West Jutland, the characteristic heath and dune landscape, the military training terrain, and the old bunkers from World War II, are just some of the experiences that you can expect in this event.

Among other things, the route goes all the way down to the beach by the beautiful old Blåbjerg Lighthouse.

The route winds further up in the large forest areas and plantations around Oksbøl.

 

If you have not been to Oksbøl before, you will immediately find out that the area is characterized by the large military training ground.

This helps to give the race an extra dimension of "Unsupported" / survival.

 

But don't worry, we have allied ourselves with the locals.

 

Seed groups / Start Groups

Explorer

Explorer class gives you the real Gravel vibe. Whether you want to race internally against friends or just want to have a great day with other Gravel enthusiasts – is all up to you. You will still want the whole experience of a real Gravel event with good food and drink after the race, goodie bag and the opportunity to win cool raffle prizes.

In the Explorer group, you don’t have to worry about the fastest riders in the event, as they already have been sent off before you. You just have to concentrate on having a great day.

Included in the Explorer registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Explorer points to the rankings for most completed races
 • Opportunity to win cool raffle prizes
 • Fantastic route on GPX which can be run on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • E-Bikes are allowed in this class (with separate rankings)

 

Competition

If you want to be in front in the starting box with other riders who want a race day, this is where you belong. The group is starts as the first group and everyone rides with a timing chip in the start number.

In this group, points are given to 1st - 20th place. The points are used to find an overall winner in the seasons Unsupported Event series. Top 5 will be awarded with prizes in this class. 

If you participate in the Competition class, you are therefore guaranteed the best conditions for a Gravel Race.

The Competition Class is only available for the events full/longest distance.

Included in the Competition registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Competition points for the season rankings
 • Opportunity to win cool prizes
 • Fantastic route on GPX, which can only be ridden on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • Only full/longest distance
 • No E-bikes allowed in this class

 

Adventure

Here, the focus is on a pleasant trip with your Gravel friends on a fantastic gravel route. The adventure group is for you who want the feel of a well-arranged Gravel event, but don’t concern in times and rankings.

Here you track your own ride time and does not participate in the raffle prizes.

In the Adventure class, the price is reduced and includes:

 • Start number without timing chip
 • Fantastic route on GPX which can only be ridden on the event day by special agreement with landowners
 • Food and drinks after the race
 • E-Bikes are allowed in this class

 

The distances and registration fee

160 km

Explorer: 450 dkk

Competition: 450 dkk

Adventure: 250 dkk

 

100 km 

Explorer: 300 dkk

Adventure: 250 dkk

 

60 km

Explorer: 250 dkk

Adventure: 225 dkk

 

Registration after deadline 23.03.2022 and on event day is only possible in Adventure class.

 

At the 160 km distance, the same route as the 100 km distance is ridden first. Hereafter, there will be Drop zone / Support Zone in the same place as the start and finish line. After this, the same route as on the 60 km distance is to be ridden.

 

The race is run according to GPS track - GPX file is sent to all participants a few days before the event.

 

In case of cancellation due to COVID-19 the participation fee will be refound. Payment fee wil not be refound.

 

Drop zone / Support zone

Here you will have the opportunity to have what you need stored on the route.

The race is Unsupported and that means you must bring the extra energy / fluid you need.

 

Our Crew will deliver your drop back to you. Your drop bag will be registered with your name and start number.

You are also welcomed to bring your own support Crew who can take care of the things you may need.

 

Note: There is only a support / drop zone for the 160 km distance.

 

Program

Start and finish at Koncept Hotel in Oksbøl.

Start numbers and coffee are handed out from 08:00AM

 

09:30 AM: Start Competition Group, 160 km

09:32 AM: Start Explorer & Adventure Group, 160 km

09:45 AM: Start Explorer & Adventure Group, 100 km

10.00 AM: Start Explorer & Adventure Group, 60 km

 

When you reach the finish line there will be food and drink for you in the finish area.

 

Sleepover

NOTE: If you want to sleep in Oksbøl before or after the race, we have made a good deal for you at Koncept Hotel which is already a very bike friendly hotel, located a few meters from the start and finish area. Simply mention “Unsupported West Coast GRVL” when booking a room with them.

 

Ps. Clean bicycles can be brought to the rooms.

 

The hotel has a "Service Course" in their basement which can be used by their guests.

 

Concept Hotel contact information:

Tel. +45 75 27 11 10

Mail: info@koncepthotel.dk

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

https://koncepthotel.dk/

 

NOTE:

You participate at your own risk.

Unsupported Spring Classic or M-Event is not responsible for any. personal injury or property damage in connection with the event.

Bicycle helmet is mandatory for all participants.

You may only participate on E-bike in Explorer and Adventure class - pleace select the E-Bike class.

Subject to any changes in the program - the final program can be expected no later than 1 month before the event is held.

 

Do you have questions about the event itself.

Write to: Mads@thebikefitstudio.dk or stefan@unsupported.dk

 

Best Gravel greetings

 

Mads Christensen & Stefan Ernst 

Unsupported Crew