Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-08-27 | Vejle, Denmark Unsupported Grinder 2022

Unsupported Grinder 2022

(For english - see below)

I kølvandet på de største endags løb og monumenter i cykelsporten, er "Unsupported Grinder" sat i verden. Dette løb er vores svar på et vaske ægte Nordisk "ny monument" inden for Gravel cykling.

Er du til grus, små snogedeveje, de rå elementer, lange distance, store vider og den danske natur?

Her dyrker og hylder vi de krævende elementer, der har gjort løb som bl.a. det italienske "Strade Bianche" og det franske "Paris Roubaix" til ikoniske og klassiske events.

Eventyret og de strabadser rytterne går igennem har givet netop disse events en helt særlig status.

Unsupported Grinder er en udfordring der vil give alle deltagere en uforglemmelig oplevelsese. Find din indre ”Grinder” frem og begynd dine forberedelser i allerede dag.

 

Er du klar på en udfordring? 

Kan du holde til at kører 80, 130 eller 300km?

Unsupported Grinder er en fysisk og mental styrkeprøve. Du skal med andre ord selv kunne klare dig igennem dette løb, under følgende forudsætninger: 

Der er ingen service, alle mekaniske defekter skal du selv kunne håndtere, dog må du gerne modtage hjælp fra andre deltagere. Der er ingen mekanisk support i vores depoter KUN hvis du selv medbringer dit eget support crew.

Der er ikke mulighed for opsamling ude på ruten. Du skal selv kunne komme tilbage til start og mål hvis uheldet er ude.

Ruten er en god blanding af grus, stier og asfalt. Ruten er "straight out" anlagt så du primært bliver udfordret på din udholdenhed og ikke din tekniske kunnen. 

Ruterne offentlig gøres ca. 5 dage inden start.

Alle ruter køres som "GPS løb" du skal selv kunne finde vej, der vil kun være enkelte skilte ude på ruten.

 

Start-/ mål- og EXPO område

Start og mål samt EXPO område finder sted på Strandgade 69, 7100 Vejle.

 

Service og Drop Zones - Vigtigt!

Du har mulighed for at få transporteret en lille TASKE ud til hver af vores support zoner på ruten samt transporteret tilbage igen til start/målområdet.

Tasken bliver pladseret i det vi kalder for ”DROP ZONE” under opsyn af vores crew, dog på eget ansvar.

Du skal selv sørge for at pakke mad, energi produkter mm. du måtte have brug for.

Din taske få et label med dit navn og start nr. på, og bliver udleveret når du kommer til DROP ZONEN.

Du må gerne have DIT EGET SUPPORT CREW med som vare tager din forplejning mm.

Herefter skal du kunne klare dig selv. 

DER ER INGEN FORPLEJNING UDOVER VAND I SUPPORT ZONERNE..!

80 km: Ingen Support Zone. Efter ca. 40 km. Mulighed for at tanke vand.

130 km: 1 Support Zone. Her kan du tanke vand, og benytte vores DROP ZONE.

300 km: 3 Support Zoner. Her kan du tanke vand, og benytte vores DROP ZONE.

Der vil være rigeligt med varm mad og drikke når du kommer i mål.

 

Du kan vælge imellem 3 distancer:

  • ”Short and Sharp” på 80km. pris 299,95kr.
  • “The Little Grinder” på 130km. pris : 399,95kr.
  • ”The Grand Grinder” på 300km. pris: 599,95kr.

Skulle vi - mod alt forventning - være nødsaget til at aflyse af eventet pga. COVID-19, vil deltagergebyret kunne refunderes.Betalingsgebyr refunderes dog ikke.

 

Foreløbigt program for den 27. August 2022:

05.45 Start og mål området åbner

06:30 Starten går for 300km distancen

09:00 Starten går for 130km distancen 

09:30 starten går for 80km distancen

10:30 - 11:30 Starten går for "Tour de Løbecykel" (For børn mellem ca. 2-5 år)

10:00 Vejle Fjord Festival åbner

11.00 Vi arbejder på et ”motionsløb” på 5 og 10km. i skrivende stund - mere info herom kommer senere

12:30 Forventet ankomst af de første ryttere på 80km. distancen

12:30 - 13:30 Starten går for "Tour de Løbecykel" (For børn mellem ca. 2-5 år)

13:45 Forventet ankomst af de første ryttere på 130km. distancen

16:00 Forventet ankomst af de første ryttere på 300km. distancen

23:00 Målområdet lukker ned

 

EXPO

Du kan møde følgende deltagere på i vores Gravel Expo område:

Pas Normal Studios

Cannondale

Shimano 

PRO bike gear

Vittoria 

Lazer sport 

SIS energi nutrition

SKODA Danmark/Autocentralen

Formthotics/Sportspharma

Squirt Cycling Products 

The Bikefit Studio

Wahoo

 

Mvh. Mads Christensen

Tidligere professionel cykelrytter

Indehaver af:

  • M Event ApS
  • The Bikefit Studio
  • Unsupported Grinder

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Unsupported Grinder står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med eventet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må ikke deltage på e-bike.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

Unsupported Grinder 2022 - Nordic Open GRVL Championship (English version)

Nordic Open GVRL Championship

 

In the wake of the biggest one-day races and monuments in cycling, "Unsupported Grinder" is set in the world. This race is our answer to a wash Nordic "new monument" in Gravel cycling.

Are you into gravel, small winding roads, the raw elements, long distance, large expanses and the Danish nature?

Here we cultivate and pay tribute to the demanding elements that have made races such as the Italian "Strade Bianche" and the French "Paris Roubaix" for iconic and classic events.

The adventure and the hardships the riders go through have given these events a very special status.

Unsupported Grinder is a challenge that will give all participants an unforgettable experience. Find your inner "Grinder" and start your preparations today.

 

Are you ready for a challenge?

Can you keep driving 80, 130 or 300km?

Unsupported Grinder is a physical and mental test of strength. In other words, you must be able to make it through this race yourself, under the following conditions:

There is no service, you must be able to handle all mechanical defects yourself, however, you are welcome to receive help from other participants.

There is no mechanical support in our depots ONLY if you bring your own support crew.

There is no possibility of "pick-up" on the route. You must be able to get back to the start and finish if the accident is out.

The route is a good mix of gravel, paths and asphalt. The route is "straight out" so you are primarily challenged on your endurance and not your technical skills.

The routes are made public approx. 5 days before start.

All routes are run as "GPS race" you must be able to find your way by youself, there will only be a few signs out on the route.

 

Start / finish and EXPO area

Start and finish as well as EXPO area takes place at Strandgade 69, 7100 Vejle.

 

Service and Drop Zones - IMPORTANT

You have the opportunity to have a small BAG transported to each of our support zones on the route and transported back again to the start / finish area.

The bag is placed in what we call "DROP ZONE" under the supervision of our crew, however at your own risk.

You must make sure to pack food, energy products etc. you may need.

Your bag will have a label with your name and start number on it, and will be handed out when you arrive at the DROP ZONE.

You are welcome to bring YOUR OWN SUPPORT CREW as your item, take your meals etc.

After this you need to be able to fend for yourself.

THERE IS NOTHING ELSE THAN WATER IN THE SUPPORT ZONES ..!

80 km: No Support Zone. After approx. 40 km. Possibility to refuel water.

130 km: 1 Support Zone. Here you can fill up with water and use our DROP ZONE.

300 km: 3 Support Zones. Here you can fill up with water and use our DROP ZONE.

There will be plenty of hot food and drink when you reach the finish line.

 

Distances

You can choose between 3 distances:

  • "Short and Sharp" 80 km. price 299.95 DKK
  • “The Little Grinder” 30 km. price: 399.95 DKK
  • "The Grand Grinder" 300 km. price: 599.95 DKK.

In case of cancellation due to COVID-19 the participation fee will be refound. Payment fee will not be refound.

 

Schedule (Preliminary)

Preliminary program for August 27, 2022:

05.45 Start and finish area opens

06:30 The start of the 300 km distance

09:00 The start of the 130 km distance

09:30 The start of the 80 km distance

10:30 - 11:30 The start for "Tour de Løbecykel" (for children between 2-5 years)

10:00 The Local festival "Vejle Fjord Festival" opens

11.00 We are planning a running event with a 5 and 10 km distance, as we write - more info on this will come later

12:30 Expected arrival of the first riders of the 80 km distance

12:30 - 13:30 The start for "Tour de Løbecykel" (For children between about 2-5 years)

13:45 Expected arrival of the first riders of the 130 km distance

16:00 Expected arrival of the first riders of the 300 km distance

23:00 The finish area closes down

 

EXPO

In the Gravel EXPO area you will meet the following participants:

Pas Normal Studios

Cannondale

Shimano

PRO bike gear

Vittoria

Lazer sport

SIS energy nutrition

SKODA Denmark / Autocentralen

Formthotics / Sportspharma

Squirt Cycling Products

The Bikefit Studio

Wahoo

 

Sincerely. Mads Christensen

Former professional cyclist

Owner of:

M Event ApS
The Bikefit Studio
Unsupported Grinder

 

NOTE:

You participate at your own risk.

Unsupported Grinder is not responsible for any. personal injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may not participate in e-bikes.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.