Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-08-27 | Vejle, Denmark Unsupported Grinder 2022

Unsupported Grinder 2022

(For english - see below)

I kølvandet på de største endags løb og monumenter i cykelsporten, er "Unsupported Grinder" sat i verden. Dette løb er vores svar på et vaske ægte Nordisk "ny monument" inden for Gravel cykling.

Er du til grus, små snogedeveje, de rå elementer, lange distance, store vider og den danske natur?

Her dyrker og hylder vi de krævende elementer, der har gjort løb som bl.a. det italienske "Strade Bianche" og det franske "Paris Roubaix" til ikoniske og klassiske events.

Eventyret og de strabadser rytterne går igennem har givet netop disse events en helt særlig status.

Unsupported Grinder er en udfordring der vil give alle deltagere en uforglemmelig oplevelsese. Find din indre ”Grinder” frem og begynd dine forberedelser i allerede dag.

 

Er du klar på en udfordring? 

Kan du holde til at kører 80, 130 eller 300km?

Unsupported Grinder er en fysisk og mental styrkeprøve. Du skal med andre ord selv kunne klare dig igennem dette løb, under følgende forudsætninger: 

Der er ingen service, alle mekaniske defekter skal du selv kunne håndtere, dog må du gerne modtage hjælp fra andre deltagere. Der er ingen mekanisk support i vores depoter KUN hvis du selv medbringer dit eget support crew.

Der er ikke mulighed for opsamling ude på ruten. Du skal selv kunne komme tilbage til start og mål hvis uheldet er ude.

Ruten er en god blanding af grus, stier og asfalt. Ruten er "straight out" anlagt så du primært bliver udfordret på din udholdenhed og ikke din tekniske kunnen. 

Ruterne offentlig gøres ca. 5 dage inden start.

Alle ruter køres som "GPS løb" du skal selv kunne finde vej, der vil kun være enkelte skilte ude på ruten.

 

Seed groups / Start grupper

Explorer

Et startnummer i Explorer klassen giver dig den ægte Gravel stemning. Om du ønsker, at kører internt race mod vennerne eller få en fed dag sammen med andre Gravel-entusiaster er op til dig. Men du vil stadig gerne have hele oplevelsen af et ægte Gravel-event med god mad og drikke efter løbet, goodiebag og mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier.

I Explorer gruppen skal du ikke bekymre dig om feltets hurtigste væddeløbere, da de allerede er sendt afsted. Du skal bare koncentrer dig om at få en fed dag.

Indeholdt i Explorer tilmeldingen er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Explorer-point til ranglisten for flest gennemførte løb

 • Mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Mulighed for at deltage på E-bike (E-Bikes kører deres egen rangliste)

 

Competition - Open Nordic Championships (uofficielle mesterskaber)

Vil du helt frem i startboksen sammen med andre der ønsker et decideret race, så er det her du hører til. Gruppen sendes afsted som den første gruppe på ruterne og alle kører med tidstagningschip i startnummeret.

I denne gruppe gives point til 1. – 20. pladsen. Pointene bruges til at finde en samlet vinder i sæsonens Unsupported Event serie. Der uddeles præmier til Top 5 i denne klasse. 

Du kan kun deltage i Competition klassen på fuld/længste distance.

 

Deltager du i Competition klassen, er du derfor sikret de bedste betingelser for et Gravel Race.

Indeholdt i Competition tilmelding er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Competition-point til sæson-ranglisten

 • Mulighed for at vinde fede præmier

 • Fantastisk rute på GPX som kun kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Goodiebag samt forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Competition klassen køres kun på længste distance

 • Du kan ikke deltage på E-Bike i denne klasse

 

Start-/ mål- og EXPO område

Start og mål samt EXPO område finder sted på Strandgade 69, 7100 Vejle.

 

Service og Drop Zones - Vigtigt!

Competition deltagere:

Du har mulighed for at få transporteret en lille TASKE ud til hver af vores support zoner på ruten samt transporteret tilbage igen til start/målområdet.

Tasken bliver pladseret i det vi kalder for ”DROP ZONE” under opsyn af vores crew, dog på eget ansvar.

Du skal selv sørge for at pakke mad, energi produkter mm. du måtte have brug for.

Din taske få et label med dit navn og start nr. på, og bliver udleveret når du kommer til DROP ZONEN.

Du må gerne have DIT EGET SUPPORT CREW med som vare tager din forplejning mm.

Herefter skal du kunne klare dig selv. 

DER ER INGEN FORPLEJNING UDOVER VAND I SUPPORT ZONERNE..!

80 km: Ingen Support Zone. Efter ca. 40 km. Mulighed for at tanke vand.

130 km: 1 Support Zone. Her kan du tanke vand, og benytte vores DROP ZONE.

300 km: 3 Support Zoner. Her kan du tanke vand, og benytte vores DROP ZONE.

Explorer deltagerer:

Der vil være depoter med energi fra vores sponsorer.

80 km: Ingen Depot Zone. Efter ca. 40 km. Mulighed for at tanke vand.

130 km: 1 Depot Zone samt mulighed for at tanke vand.

300 km: 3 Depot Zoner samt mulighed for at tanke vand.

 

Fælles for alle, vil være rigeligt med varm mad og drikke når du kommer i mål.

 

Distancer og priser

300 km "Grand Grinder" Explorer og Competition/Open Nordic Championship: 599,95 DKK

130 km "The Little Grinder" Explorer: 399,95 DKK

80 km "Short and Sharp" Explorer: 299,95 DKK

Bemærk: Din tilmelding er bindende og startgebyret tilbagebetales ikke hvis du er forhindret i at deltage. Ligeledes vil det ikke være muligt at få overflyttet dit startnummer til et andet event.

Dog kan du overdrage dit startnummer til en anden, hvis du selv er forhindret i at deltage.

 

Foreløbigt program for den 27. August 2022:

05.45 Start og mål området åbner

06:30 Starten går for 300km Competition/Open Nordic Championship

06:32 Starten går for 300km Explorer

09:00 Starten går for 130km Explorer

09:30 starten går for 80km Explorer

10:00 Vejle Fjord Festival åbner

10:30 - 11:30 Starten går for "Tour de Løbecykel" (For børn mellem ca. 2-5 år)

11.00 Vi arbejder på et ”motionsløb” på 5 og 10km. i skrivende stund - mere info herom kommer senere

12:30 Forventet ankomst af de første ryttere på 80km. distancen

12:30 - 13:30 Starten går for "Tour de Løbecykel" (For børn mellem ca. 2-5 år)

13:45 Forventet ankomst af de første ryttere på 130km. distancen

16:00 Forventet ankomst af de første ryttere på 300km. distancen

23:00 Målområdet lukker ned

 

EXPO

Du kan møde følgende deltagere på i vores Gravel Expo område:

Pas Normal Studios

Cannondale

Shimano 

PRO bike gear

Vittoria 

Lazer sport 

SIS energi nutrition

SKODA Danmark/Autocentralen

Formthotics/Sportspharma

Squirt Cycling Products 

The Bikefit Studio

Wahoo

 

Med venlig hilsen

Unsupported Gravel - Mads Chistensen & Stefan Ernst

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Unsupported Grinder står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med eventet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må kun deltage på e-bike i Explorer kategorien.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

Unsupported Grinder 2022 - Nordic Open GRVL Championship (English version)

Nordic Open GVRL Championship

 

In the wake of the biggest one-day races and monuments in cycling, "Unsupported Grinder" is set in the world. This race is our answer to a wash Nordic "new monument" in Gravel cycling.

Are you into gravel, small winding roads, the raw elements, long distance, large expanses and the Danish nature?

Here we cultivate and pay tribute to the demanding elements that have made races such as the Italian "Strade Bianche" and the French "Paris Roubaix" for iconic and classic events.

The adventure and the hardships the riders go through have given these events a very special status.

Unsupported Grinder is a challenge that will give all participants an unforgettable experience. Find your inner "Grinder" and start your preparations today.

 

Are you ready for a challenge?

Can you keep driving 80, 130 or 300km?

Unsupported Grinder is a physical and mental test of strength. In other words, you must be able to make it through this race yourself, under the following conditions:

There is no service, you must be able to handle all mechanical defects yourself, however, you are welcome to receive help from other participants.

There is no mechanical support in our depots ONLY if you bring your own support crew.

There is no possibility of "pick-up" on the route. You must be able to get back to the start and finish if the accident is out.

The route is a good mix of gravel, paths and asphalt. The route is "straight out" so you are primarily challenged on your endurance and not your technical skills.

The routes are made public approx. 5 days before start.

All routes are run as "GPS race" you must be able to find your way by youself, there will only be a few signs out on the route.

 

Seed groups / Start Groups

Explorer

Explorer class gives you the real Gravel vibe. Whether you want to race internally against friends or just want to have a great day with other Gravel enthusiasts – is all up to you. You will still want the whole experience of a real Gravel event with good food and drink after the race, goodie bag and the opportunity to win cool raffle prizes.

In the Explorer group, you don’t have to worry about the fastest riders in the event, as they already have been sent off before you. You just have to concentrate on having a great day.

Included in the Explorer registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Explorer points to the rankings for most completed races
 • Opportunity to win cool raffle prizes
 • Fantastic route on GPX which can be run on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • E-Bikes are allowed in this class (with separate rankings)

 

Competition - Open Nordic Championship (unofficiel championship)

If you want to be in front in the starting box with other riders who want a race day, this is where you belong. The group is starts as the first group and everyone rides with a timing chip in the start number.

In this group, points are given to 1st - 20th place. The points are used to find an overall winner in the seasons Unsupported Event series. Top 5 will be awarded with prizes in this class. 

If you participate in the Competition class, you are therefore guaranteed the best conditions for a Gravel Race.

The Competition Class is only available for the events full/longest distance.

Included in the Competition registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Competition points for the season rankings
 • Opportunity to win cool prizes
 • Fantastic route on GPX, which can only be ridden on the event day by agreement with local landowners
 • Goodie bag and food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • Only full/longest distance
 • No E-bikes allowed in this class

 

 

Start / finish and EXPO area

Start and finish as well as EXPO area takes place at Strandgade 69, 7100 Vejle.

 

Service and Drop Zones - IMPORTANT

For Competition class riders:

You have the opportunity to have a small BAG transported to each of our support zones on the route and transported back again to the start / finish area.

The bag is placed in what we call "DROP ZONE" under the supervision of our crew, however at your own risk.

You must make sure to pack food, energy products etc. you may need.

Your bag will have a label with your name and start number on it, and will be handed out when you arrive at the DROP ZONE.

You are welcome to bring YOUR OWN SUPPORT CREW as your item, take your meals etc.

After this you need to be able to fend for yourself.

THERE IS NOTHING ELSE THAN WATER IN THE SUPPORT ZONES ..!

80 km: No Support Zone. After approx. 40 km. Possibility to refuel water.

130 km: 1 Support Zone. Here you can fill up with water and use our DROP ZONE.

300 km: 3 Support Zones. Here you can fill up with water and use our DROP ZONE.

For Explorer class riders:

You will meet some feed zones with energy from our sponsors on your way.

80 km: No Feed Zone. After approx. 40 km. Possibility to refuel water.

130 km: 1 Feed Zone. Here you can fill up with water.

300 km: 3 Feed Zones. Here you can fill up with water.

For all riders, there will be plenty of hot food and drink when you reach the finish line.

 

Distances and registration fee

You can choose between 3 distances:

300 km "Grand Grinder" Explorer and Competition/Open Nordic Championship: 599,95 DKK

130 km "The Little Grinder" Explorer: 399,95 DKK

80 km "Short and Sharp" Explorer: 299.95 DKK

Note: 

Your registration is binding. We do not refund the entry fee if you are unable to attend and you cannot have your entry number transferred to another event.

However, it is possible to pass on your start number to someone else if you yourself are prevented from participating.

 

Schedule (Preliminary)

Preliminary program for August 27, 2022:

05.45 Start and finish area opens

06:30 The start of the 300 km Competition/Open Nordic Championship

06:32 The start of the 300 km Explorer

09:00 The start of the 130 km Explorer

09:30 The start of the 80 km Explorer

10:00 The Local festival "Vejle Fjord Festival" opens

10:30 - 11:30 The start for "Tour de Løbecykel" (for children between 2-5 years)

11.00 We are planning a running event with a 5 and 10 km distance, as we write - more info on this will come later

12:30 Expected arrival of the first riders of the 80 km distance

12:30 - 13:30 The start for "Tour de Løbecykel" (For children between about 2-5 years)

13:45 Expected arrival of the first riders of the 130 km distance

16:00 Expected arrival of the first riders of the 300 km distance

23:00 The finish area closes down

 

EXPO

In the Gravel EXPO area you will meet the following participants:

Pas Normal Studios

Cannondale

Shimano

PRO bike gear

Vittoria

Lazer sport

SIS energy nutrition

SKODA Denmark / Autocentralen

Formthotics / Sportspharma

Squirt Cycling Products

The Bikefit Studio

Wahoo

 

Sincerely. Mads Christensen

Former professional cyclist

Owner of:

M Event ApS
The Bikefit Studio
Unsupported Grinder

 

NOTE:

You participate at your own risk.

Unsupported Grinder is not responsible for any. personal injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may only participate on E-bikes in the Explorer and Adventure category.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.