Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

                                                                     3. ročníka BIOBEH Vinohradmi Veľký Krtíš

ORGANIZÁTOR:
Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ

TERMÍN A MIESTO: 16. októbra 2021 (sobota) ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 13. októbra 2021 na www.beh.sk (pre hlavný pretek, nordic walking, duatlon,  cyklo MTB a deti) a tiež na registračný link:

 na https://my.raceresult.com/..../registration


ŠTARTOVNÉ:
Hlavný pretek 7 km - štartovné 17 eur
Nordic walking 4 km - štartovné 17 eur
Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, nordic walking, duatlon a cyklocross - štartovné 20 eur
PLATBA : Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 13. októbra 2021 vo výške 17 eur, po tomto termíne 20 eur.

Deti zadarmo – deti čaká v cieli účastnícka medaila a sladkosť

V cene štartovného je:
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)
- sklenený vínny pohár a vrecúško na vínny pohár
- účastnícka medaila pre prvých 150 platiacich registrovaných (účastníkom sa udeľuje v cieli po                absolvovaní trate)
- kultúrny program

ČASOMIERA: www.sporttiming.sk

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši pred vstupom do areálu vinárstva Domin & Kušický.

KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2015  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2014 - 2011 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2010 -  2006


10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km s nasledovnými kategóriami:
Juniori a juniorky 15 – 17 rokov (rok nar. 2006 – 2004) - A
Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2003 -1982) M - B
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1981 -1972) M – C
Muži 50 a  viacroční (rok nar. 1971 a skôr) M – D
Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2003 -1982) Ž - E
Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1981 -1972) Ž - F
Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1971 a skôr) Ž – G
 

10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km
Muži – bez rozdielu veku M – H
Ženy – bez rozdielu veku Ž - I

10.20 hod. – Duatlon (15 km cyklo MTB + 7 km beh)
Muži – bez rozdielu veku M – J
Ženy – bez rozdielu veku Ž – K

10.20 hod. – Cyklo MTB ( 15 km trať )
Muži – bez rozdielu veku M – L
Ženy – bez rozdielu veku Ž - M

DĹŽKA TRATE:
7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
4 km trať – kategória nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)
Duatlon – 15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
Cyklo MTB – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu)

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Detské behy budú vyhodnotené po dobehnutí všetkých detských kategórií. Vyhodnotenie kategórii A – I, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30-13.00 hod. v mieste štartu a cieľa.

ŠATNE A TOALETY : V areály vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš
Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na :

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi, organizácie podujatia a na marketingové  účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými Bežci VK, Venevská 769/16, 990 01  Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

TECHNICKÉ PODMIENKY: Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.


OBČERSTVENIE : Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou vodou a lahodným vínom

CENY : Prví traja v každej z kategórií (A-M), tiež detské kategórie budú ocenené

RIADITEĽ PRETEKOV: Tibor Kušický
HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok
PREDSEDA: Ivan György (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM : Bežci VK

 

 

#result;#vysledky;;#sporttiming;#iliasovce;#beh;#videocom