Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

P R O P O Z Í C I E

3. ročníka

 

Beh Technogym

 

 

USPORIADATEĽ:      Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s ObÚ Malý Krtíš

TERMÍN A MIESTO:  29. augusta  2021 (nedeľa) o 10:00 hod. v Malom Krtíši – okolie areálu Technogym

Deti a žiaci štart od 10:00 hod.

Dospelí a juniori štart o 11:00 hod.                                 

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 26. augusta 2021 na https://my.raceresult.com/173428/registration, alebo cez pozývací link.

                                 následne online do ukončenia registrácie na preteku (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking) po uvedenom termíne štartovné 10 eur                       

ŠTARTOVNÉ:      Hlavný pretek   10   km     -  štartovné  8 eur

                                Hobby pretek     3,3 km   -  štartovné  8 eur

                               Juniori 3,3 km                    -  štartovné  4 eur

                               Nordic Walking  6,6 km  -   štartovné  8 eur

                             Na mieste min. 20 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordic walking - štartovné 10 eur

PLATBA:  Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415  do 26. augusta 2021 vo výške 8 eur, po tomto termíne 10 eur. Deti štartovné neplatia.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE: občerstvenie, časomiera a účastnícka medaila pre všetkých  pretekárov.

PREZENTÁCIA:                najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie  - parkovisko spoločnosti Technogym

KATEGÓRIE A PROGRAM:

10:00 – deti  - 150 m, roč. 2015 a mladší

10:15 – žiaci - 400 m, roč. 2014 - 2011

10:30 – žiaci - 800 m, roč. 2010 - 2006
 Vyhlásenie troch najlepších po dobehnutí všetkých detských behov.

11:00 – hlavný pretek – 10 km (3 okruhy v okolí areálu Technogym v k. ú. Malý Krtíš a Nová Ves) s nasledovnými kategóriami:

        Muži 18 – 39 rokov (rok nar. 2003 – 1982)  M –  A

       Muži 40 – 49 rokov ( rok nar. 1981 – 1972) M –  B

       Muži 50 a viacroční (rok nar. 1971 a skôr)   M –  C

       Muži 60 a viacroční (rok nar. 1961 a skôr)   M  - D

      Ženy 18 – 39 rokov (rok nar. 2003 – 1982)   Ž –   E

      Ženy 40 – 49 rokov (rok nar. 1981 – 1972)   Ž –   F

      Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1971 a skôr)   Ž  -  G

11:00 – hobby pretek – 3,3 km (1 okruh v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

       kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku + Juniori 15 - 17 rokov (2006-2004) – v prípade nízkej účasti môžu byť aj mladší s povolením rodiča, resp. zákonného zástupcu

 

11:00 – nordic walking – 6,6 km (2 okruhy v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

        kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku

DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením jedného okruhu 25 m, bežia sa 3 okruhy.

POVRCH: asfalt

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií.

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV,  že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Cestný beh v okolí Technogymu, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990

01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.  

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.

OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov.

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie finančné ceny okrem detských do 18 rokov

 

Riaditeľka preteku : Ing. Petra Bročeková

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

mapa trate

Stiahnuť rozpis pretekov

#result;#vysledky;;#sporttiming;#iliasovce;#beh;#videocom