Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
11/15/2020-12/16/2020 I Bieg "Osobno A Jednak Razem"

Regulamin

I BIEGU „OSOBNO A JEDNAK RAZEM”

AKTUALIZACJA REGULAMINU

1. W związku z problemami technicznymi organizator podjął decyzję o przedłużeniu zapisów i samego biegu do 16.12.2020r.

2. konkurs na Facebooku w którym nagrodą jest zegarek GARMIN zostanie rozegramy między 15.12.2020r. a 19.12.2020r.

 

I ORGANIZATOR

FUNDACJA GO LIFE, adres siedziby: ul. Letniskowa 11, 42-660 Kalety, Polska

KRS 0000801168, NIP 6452562219, REGON 384206445

Dyrektor biegu: Dawid Wrzaszcz 602 195 479

 

II CELE

1. Budowa Funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży.

2. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

 

III TERMIN I MIEJSCE

1. Każdy z uczestników musi wykonać aktywność biegową na dystansie 5 km lub 10 km, lub aktywność rowerową na dystansie 30 km, w dowolnym miejscu (dopuszczalna jest również aktywność w aplikacji ZWIFT). Bieg odbywa się na terenie Polski.

2. W terminie od 15.11.2020 do 15.12.2020 godz. 23:59 uczestnik musi przesłać zdjęcie z podanym czasem biegu lub śladem w formacie GPX za pośrednictwem strony Timekeeper.pl.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie parków, siłowni, lasów i innych terenów publicznych w związku z decyzjami władz państwowych.

 

IV ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest rejestracja na stronie Timekeeper.pl w zakładce biegu „I Bieg Osobno, a jednak razem” i wniesienie opłaty startowej w wysokości 25 zł, 50 zł lub 100 zł.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biegu. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Nie ma limitu uczestników.

 

V UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem jest osoba, która zarejestrowała się na stronie Timekeeper.pl w biegu „I Bieg Osobno, a jednak razem” i wniosła opłatę startową.

2.Rejestrując się i opłacając start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w  Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej bądź od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu zdarzeń i chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Uczestnik niepełnoletni startuje tylko za zgodą i wiedzą opiekuna prawnego.

4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.

 

VI OPŁATY

1. Opłata startowa wynosi, w zależności od pakietu: 25 zł, 50 zł lub 100 zł.

2. Opłata nie podlega zwrotowi.

 

VII NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody dla 3 uczestników w każdej kategorii tj. „5 km - bieg”, „10 km - bieg”, „30 km - rower”).

2. Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych uczestników w każdej z 3 kategorii. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Uczestnik musi posiadać ślad aplikacji GPS potwierdzający czas, który przez niego został podany na stronie Timekeeper.pl.

3. Przed przyznaniem nagród, o których mowa w podpunktach 1-2, organizator może zażądać od Uczestnika potwierdzenia czasu śladem GPS w formacie GPX. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestników, którzy podali nierealny czas biegu lub przejazdu rowerem.

4. Między 15.12.2020 a 17.12.2020 Uczestnik biegu, który napisze jako pierwszy komentarz pod specjalnym postem na oficjalnym fanpage Biegu na portalu Facebook, wygrywa nagrodę główną - zegarek sportowy marki Garmin.

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 18.12.2020. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zwycięzców i przekazania Organizatorowi danych adresowych do wysyłki.

 

VIII PAKIET STARTOWY

Pakiet za 25 zł zawiera:

  • numer startowy Biegu (przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail - do samodzielnego wydruku)

Pakiet za 50 zł zawiera:

  • numer startowy Biegu (przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail - do samodzielnego wydruku)
  • medal pamiątkowy (wraz z kosztem przesyłki)

Pakiet za 100 zł zawiera:

  • numer startowy Biegu (przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail - do samodzielnego wydruku)
  • medal pamiątkowy (wraz z kosztem przesyłki)
  • koszulka pamiątkowa ( wraz z kosztem przesyłki)

Numer startowy Biegu zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany przy rejestracji adres e-mail w ciągu 48 godzin od rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez Uczestnika.

Medal pamiątkowy lub koszulka pamiątkowa (zgodnie z zakupionym pakietem) zostanie wysłana na wskazany przez Uczestnika adres w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Biegu, tj. od 15.12.2020r.

 

IX INNE INFORMACJE

Zgłoszenie do zawodów oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu jest Fundacja GO LIFE z siedzibą w Kaletach, przy ul. Letniskowej 11.

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem fundacja@go-life.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas niezbędny do organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców oraz odbioru nagród Biegu „I Bieg Osobno, a jednak razem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolnej, jednoznacznej, świadomej i konkretnej zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Fundacja GO LIFE nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Nie poddaje danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.

5. Rejestracja w Biegu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w tym na publikację wizerunku Uczestnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, uzyskany podczas Biegu wynik - w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji Biegu.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w podpunkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu, bez prawa zwrotu opłaty startowej.

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Groups

Timekeeper