Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2020-10-11 | Ełk, Poland XIII Półmaraton Ełcki 2020 r.

 

Regulamin XIII Półmaratonu Ełckiego 2020 r.

 

 

 

PATRONAT I ORGANIZATORZY
Organizatorem XII Półmaratonu Ełckiego są:

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

• Prezydent Miasta Ełku i Rada Miasta Ełku

• Internet: www.mosir.elk.pl, e-mail: mosir@mosir.elk.pl

 

TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza pod nazwą ,,XIII Półmaraton Ełcki” odbędzie się 11 października 2020 roku o godz. 12.00 w Ełku.
 • Start i meta wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
 • Przeprowadzone zostanie biegina dystansie: Półmaraton  - długość trasy wynosi 21,097 km

               Trasa zostanie podana do 15 września.

 • Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 20.
 • Na trasie będą znajdowały się 4 punkty odżywiania.

 

BIURO ZAWODÓW
W dniu 11 października Biuro Zawodów XIII Półmaratonu Ełckiego będzie się znajdowało w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy ul. Parkowej 12 - w okolicach Plaży Miejskiej w Ełku

 

PROGRAM ZAWODÓW

1. 8:00 - 11:15 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,

2. 11:00 – start biegów towarzyszących,

3. 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki,

4. 11:55 - uroczyste otwarcie biegu,

5. 12:00 - start biegu,

6. 14:00 – piknik,

7. 15:00 - uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród).

 

UCZESTNICTWO

 • W XIII Półmaratonie Ełckim  mogą wziąć udział osoby, które do dnia 10 października 2020 r. ukończą 18 lat. Na dystansach towarzyszących uczestnikami biegu będą osoby niepełnoletnie, które biorą udział w imprezie po wypełnieniu przez ich  opiekunów prawnych  oświadczeń.
 • W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
 • Warunkiem startu w XIII Półmaratonie Ełckim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki poprzez:
  • wysłanie do dnia 8 października 2020, godz.10:00 -  prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 11 października 2020 oraz:
  • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu*
  • wniesienie właściwej opłaty startowej. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Opłata startowa na dystans półmaratonu w zależności od terminu wpłaty wynosi:
  • 60 zł – do 15 września 2020 – dokonanie płaty w tym terminie gwarantuje właściwy rozmiar koszulki,
  • 80 zł – do 13 października 2019

!!! UWAGA !!! W związku z ustanowieniem limitu uczestników na 250 osób, brak wpłaty powoduje skreślenie z listy startowej.

5. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów będzie znajdowała w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku przy ul. Parkowej 12.

 • Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
 • Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów - zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:00 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 

SZATNIA I PRZECHOWALNIA

 • Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 11 października 2020 będzie znajdowała w Centrum Edukacji Ekologicznej
  w Ełku przy ul. Parkowej 12.
 • Szatnia i przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna od godz. 9:00 do godz. 15:30. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

KLASYFIKACJA
W XII Półmaratonie Ełckim prowadzone będą następujące klasyfikacje:

• klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

• klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
Kobiet
K 18-29
K 30-39
K 40-49
K 50-59
K 60 i starsze
Mężczyzn
M 18-29
M 30-39
M 40-49
M 50-59
M 60 i starsi

 • klasyfikacja drużynowa 3 zawodników bez względu na płeć reprezentujących klub sportowy bądź grupę biegową. Zawodnicy powinni dopilnować, aby w zgłoszeniach pojawiły się jednolite nazwy klubu.
 • Klasyfikacja Najlepszy Ełczanin i Najlepsza Ełczanka (1-3 miejsce)
 • ze względu na utrudnienia na trasie udziału w zawodach nie mogą brać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach

 

NAGRODY

 • Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 • Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej (pozycje 1-5, kobiety 1-5) otrzymają puchary, nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.
 • Zwycięzcy w klasyfikacji wiekowych (pozycje 1-3) otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.
 • Nagrody wymienione w pkt. 3 i 4 nie dublują się.
 • Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników.

 

ŻYWIENIE
Po ukończeniu biegu zawodnicy półmaratonu otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny.  

 

FINANSOWANIE
Koszty organizacji XIII Półmaratonu Ełckiego pokrywają:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Urząd Miasta Ełk
Sponsorzy

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w XII Półmaratonie Ełckim startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.

Groups

Timekeeper