Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2020-08-09 | Ełk, Poland VI GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ „ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK” 2020 r. -Runda II

REGULAMIN

VI GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ   -  „ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK” – 2020 r. RUNDA II 09.08.2020r

1. CEL

· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic.

· Popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego.

· Ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, w których organizowane będą imprezy.

· Wyłonienie najlepszych zawodników w VI Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2020 r.

· Impreza ma charakter wyłącznie amatorski (turystyczno-rekreacyjny) i zachęcający do rekreacji na łonie natury. 

2. ORGANIZATOR

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

3. WSPÓŁORGANIZATOR

· Urząd Miasta w Ełku – Patronat Prezydenta Miasta Ełku i Rady Miasta Ełku

· Nadleśnictwo Ełk

· Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. płk Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasz"

· Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku

 

4. TERMINY i MIEJSCE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW 

 

II runda

Data: 09.08.2020 r. (niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start:  godz. 9:30

Zgłoszenia on-line do 05.08.2020 r. (środa) wraz z opłatą startową

Transport: własny

 

III runda

Data: 13.09.2020 r.(niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start: godz. 9:30

Zgłoszenia on-line do 09.09.2020 r. (środa) wraz z opłatą startową                     

Transport: własny

 

5. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy muszą posiadać telefon komórkowy, w zespole wystarczy jeden telefon.

Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych klasy 0-8 biorą udział w zespołach rodzinnych i na podstawie tych wyników będzie tworzona klasyfikacja indywidualna.

Zaleca się posiadanie małej apteczki oraz środków do dezynfekcji.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych, drużynach lub rodzinach:

Kategorie wiekowe przypisane są zawodnikom na dzień I rundy VI Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2020 r. (bez względu na datę pierwszego startu w V Grand Prix) i obowiązują do końca VI Grand Prix.

Kategorie wiekowe: (start osób do 13 roku życia włącznie z osobą pełnoletnią)

· Dziewczęta do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Chłopcy do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 4-8

· Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie wyniku uzyskanego przez rodzinę  lub drużynę w której wystartuje dziecko.

· Dziewczęta –Szkoły Średnie

· Chłopcy –Szkoły Średnie

· Kobiety

· Mężczyźni

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie indywidualnego startu.

Rodziny (zespół składa się z 2 do 5 osób w składzie zespołu musi wystartować minimum jedno dziecko w wieku do 13 roku życia włącznie.

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z rodziny.

Drużyny (zespół składa się z 3 do 5 osób)

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z drużyny.

Dzieci zgłoszone do Drużyn nie mogą brać udziały w innych kategoriach.

Punktacja:

Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:

1 miejsce 50 pkt.

2 miejsce 45 pkt.

3 miejsce 40 pkt.

4 miejsce 37 pkt.

5 miejsce 34 pkt.

6 miejsce 31 pkt.

7 miejsce 29 pkt.

8 miejsce 27 pkt.

9 miejsce 25 pkt.

10 miejsce 24 pkt.

11 miejsce 23 pkt. pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

Do punktacji generalnej wliczonych będą maksymalnie 3 najlepsze rundy.

Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie zdecyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.

Na każdej rundzie sędzia imprezy określi limit czasowy na pokonanie trasy, każdy uczestnik który zaliczy minimum 1 PK zostanie sklasyfikowany na podstawie liczby zaliczonych PK oraz czasu. Przekroczenie limitu czasu będzie traktowane jako dyskwalifikacja w danej rundzie. Dopuszcza się wprowadzenie przez organizatora punktów karnych za przekroczenie limitu czasu (informacja będzie podana przed startem każdej rundy).

Sędzia decyduje o kolejności startu poszczególnych zawodników, drużyn i rodzin.

Za złamanie regulaminu sędzia główny będzie przyznawał kary do – 10 punktów.

Podsumowanie cyklu VI Grand Prix nastąpi podczas III rundy w dniu 06.09.2020 r.

7. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

· Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać on-line na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.mosir.elk.pl do wyznaczonej daty.

- Warunkiem znalezienia się na liście startowej jest wniesienie opłaty startowej w wysokości:

- 5 zł osoba dorosła

- 2 zł osoba która nie ukończyła 18 lat

· Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu zawodników na poszczególne rundy

· Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym podczas imprezy.

· Ze względów sanitarnych nie ma możliwości zapisów do zawodów w biurze zawodów w dniu imprezy.

· Odbiór karty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów po uprzednim podpisaniu oświadczenia. Podczas rejestracji należy zachować odległość min. 2 między innymi zawodnikami.

·  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,

· Każdy uczestnik zawodów wypełniając  i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl  ,  www.facebook.com/mosirelk  i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek. 

8. NAGRODY

- Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe dyplomy.

- Podczas podsumowania całego cyklu VI Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do III otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy którzy wzięli udział w 3 rundach pamiątkowe medale.

- Na zakończenie każdej rundy planowane jest ognisko. Uczestnicy otrzymają oddzielnie zapakowane pakiety spożywcze zawierające: wodę mineralną 0,5 l, kiełbasę, pieczywo, musztardę i keczup.

 9. WYMOGI SANITARNE

- Każdy uczestnik obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

- Każdy uczestnik ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

- Organizator zapewnia środek do dezynfekcji rąk.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać,

· Opiekę medyczną zapewniania organizator,

· Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

· Za ewentualne szkody dokonane podczas imprezy odpowiadają osoby, które spowodowały szkody,

· Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika na starcie organizator nie ponosi odpowiedzialności,

· Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub nie sportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu VI GP,

· Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek,

- Organizator udostępnieni Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym dane osobowe uczestników imprezy,

· Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych,

· Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elk.pl 

Groups

Timekeeper