Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2020-10-25 | Kraków, Poland Aquathlon Kraków

 

 

 

Regulamin Grand Prix Aquathlon Kraków 15.03.2020


1. Cele imprezy:


• Popularyzacja aquathlonu jako konkurencji prowadzącej do triathlonu
• Kontrola umiejętności pływackich i biegowych wśród zawodników oraz podnoszenie
świadomości aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
• Promocja Miasta Kraków oraz województwa małopolskiego
• Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży , dorosłych oraz aktywne
spędzanie czasu z całą rodziną
• Wyłonienie zwycięzców II Aquathlonu Kraków 2020 oraz poszukiwanie talentów
sportowych w konkurencji prowadzącej do triathlonu
• Promocja działalności sportowej sekcji triathlonu Klubu Sportowego SPORTWISE
• Promocja idei wolontariatu oraz zachowań fair play
• Identyfikacja , poszukiwanie i wyławianie talentów sportowych,
• Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

2. Organizator:


Stowarzyszenie Klub Sportowy SPORTWISE , ul. Gołaśka 7/19, 30-619 Kraków
Współorganizatorzy:
Polski Związek Triathlonu ul. Złota 9/9 , 00-019 Warszawa (www.triathlon.pl)
Patronat:
• Marszałek Województwa Małopolskiego
• Polski Związek Triathlonu
Kierownik zawodów
• Marcin Błaszczyk – mail: biuro@sportwise.pl

3. Termin i miejsce :


Niedziela , 15 marca 2020, godz. 9.00
Miejsce:
• Pływanie oraz biuro zawodów: Pływalnia KS Korona Kraków ul. Kalwaryjska 9,
(http://www.korona.krakow.pl/) długość: 25 m, ilość torów 6
• Bieg i oficjalne zakończenie: START/META : Stadion Sportowy– Centrum
Sportu Parkowa ul. Parkowa 12a (http://parkowa-sport.pl/)

4. Dystanse i kategorie wiekowe


Kategoria I
Dzieci (Pływanie – 100m , Bieg – 500m)
K 8 (dziewczęta 8-9 lat) , M 8 (chłopcy 8-9 lat)
Kategoria II
Dzieci (Pływanie – 200m , Bieg – 1000m)
K 10 (dziewczęta 10-11 lat) , M 10 (chłopcy 10-11 lat)
K 12 ŻAK (dziewczęta 12-13 lat) , M 12 ŻAK (chłopcy 12-13 lat)
Kategoria III
Młodzicy (Pływanie – 400m, Bieg – 2 km)
K 14 (młodziczki 14-15 lat) , M 14 (młodzicy 14-15 lat)
Kategoria IV
Juniorzy młodsi (Pływanie - 600m, Bieg – 3km)
K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat), M 16 (juniorzy młodsi) 16-17 lat)
Kategoria V
Juniorzy ( Pływanie – 800m , Bieg – 5km)
K 18 (juniorki 18-19 lat) , M 18 (juniorzy 18-19 lat)
Kategoria VI
OPEN ( Age Group) - (Pływanie - 500m, Bieg – 5km)
K AG1 (20-35) kobiety , M AG1 (20-35 lat) mężczyźni
K AG2 (36-49) kobiety , M AG2 (36-49 lat) mężczyźni
K AG3+50 (kobiety 50 lat i więcej) , M AG3+50 (mężczyźni 50 lat i więcej)
W kategorii Age Group organizator zastrzega połączenie dwóch kategorii w sytuacji gdy
nie zgłosi się co najmniej 5 osób do danej kategorii.
WAŻNE !!!
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Skrócenie dystansu podczas pływania lub biegu jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
Trasy biegu będzie odbywała się na 400 m bieżni o nawierzchni żużlowej. Każdy zawodnik
jest zobowiązany samodzielnie liczyć okrążenia biegu i pokonania właściwego dystansu.
Dzieci : 8-9 lat : Bieg – 500m ( dobieg 100m plus jedno okrążenie stadionu)
Dzieci : 10-11 lat oraz 12-13 lat : Bieg - 1000 m (dwa i pół okrążenia stadionu)
Młodzicy : Bieg - 2000m ( pięć okrążeń stadionu)
Juniorzy młodsi: Bieg - 3000m ( siedem i pół okrążenia stadionu)
Juniorzy oraz OPEN (Age group) : Bieg 5000m (dwanaście i pół okrążenia stadionu)

5. Pomiar czasu:


Pływanie: pomiar ręczny
Bieg: pomiar elektroniczny TIMEKEEPER

6. Uczestnictwo:


Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 8 lat (urodzeni w 2012 r.
i starsi). Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela
ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument
tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania
imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy będą mogły odebrać wyłącznie w
obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo,
umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego.
Nie będą wymagane licencje PZTRi , jedynie badania lekarskie lub oświadczenie o dobrym
stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia na zawody odbywać się będą poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
https://timekeeper.pl/. Zgodę opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich
należy dostarczyć przed zawodami w biurze zawodów przed odebraniem pakietu startowego.
Zapisy elektroniczne kończą się na 3 dni przed startem (12.03.2020).
W trakcie rejestracji należy podać przybliżony czas pokonania odcinka pływackiego w
celu ułożenia odpowiednich serii na czas.
Wprowadza się limit 150 osób startujących w zawodach, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Istniej możliwość zapisania się w dniu zawodów w biurze zawodów pod warunkiem wolnych
miejsc.
W przypadku rezygnacji z zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej.
 

8. Przepisy techniczne:
Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji
startujących przewiduje się start z dołu i pływanie po dwie osoby na torze oprócz torów
zewnętrznych. Serie ustalone będą wg zgłoszonych aktualnych czasów pływania ( wpisujemy
czas przy zgłoszeniu). Osoby bez podanych czasów będą startowały w najwolniejszych seriach.
Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego (handicap). Zawodnik (-
czka) z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne
osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie
biegu automatycznie jest uzyskanym miejscem w całym aquathlonie.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, natomiast w razie złych warunków
atmosferycznych organizator w porozumieniu z sędzią głównym ma prawo do skrócenia
odcinka biegowego.
Stroje pływackie – skóry są zabronione w konkurencji pływania !!!
Kolce lekkoatletyczne – są zabronione w konkurencji biegu !!!
 

9. Program zawodów:
15.03.2020 r. (niedziela)
godz. 7:30-8:30 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K8, M8, K10, M10, K12, M12
godz. 7:45-9:15 - odbiór pakietów startowych pozostałe kategorie.
godz. 8:30-9:00 - przeprowadzenie rozgrzewki pływackiej
godz. 9:00 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 9:05-11:30 - rozegranie konkurencji pływania seriami od najkrótszych dystansów do
najdłuższych wg komunikatu czasowego zawodów – informacje na tablicy przed zawodami
godz. 12:30-14:30 – rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych
wg. komunikatu czasowego zawodów (poniżej)- możliwe korekty czasowe.
ok. godz. 15:30 - dekoracja zwycięzców i uroczyste zakończenie zawodów

10. Nagrody:


Dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na
płeć (K i M) będą wręczane puchary oraz drobne nagrody rzeczowe.
W poszczególnych edycjach każdy zawodnik z KATEGORII: ŻAK, MŁODZIK, JUNIOR
MŁODSZY i JUNIOR zdobywa punkty wg zatwierdzonej punktacji podanej na stronie PZTri.
Wszyscy zawodnicy , którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.
11. Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi: 10 zł dla dzieci, 30 zł dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów
oraz 50 zł dla kategorii OPEN, płatne przelewem poprzez system zapisów on-line. Opłata
startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika
z udziału w imprezie.
12. Pakiet startowy:
Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: kartę startową na pływanie, numer startowy do
biegu, 4 agrafki, upominek okolicznościowy z zawodów oraz bon na posiłek regeneracyjny po
zawodach.
13. Wyniki
Wyniki zawodów dostępne będą na stronie internetowej: www.triathlon.pl oraz
www.sportwise.pl
Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla osób biorących udział w zawodach.
14. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Klub Sportowy
SPORTWISE z siedzibą w 30-619 Kraków ul. Gołaśka 7/19 oraz firma Timekeeper. Dane
osobowe uczestników AQUATHLON Kraków 2020, będą wykorzystywane na podstawie
art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO).
2. Dane osobowe uczestników AQUATHLON Kraków przetwarzane będą w celach
organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody oraz zostaną przekazane do dyspozycji sponsorom imprezy.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na
ich przetwarzanie uniemożliwia udział w AQUATHLON Kraków . Informujemy, że
wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w AQUATHLON Kraków,
obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie
projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 

15. Zasady punktacji w całym cyklu GP w aquathlonie pościgowym
a. Zawodnikom liczą się trzy najlepsze czasy z 5 możliwych , przy czym finał w
Rzeszowie jako start obowiązkowy
b. Punkty będą naliczane w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy oraz junior
c. Zwycięzca każdej edycji maksymalnie otrzymuje 500 punktów
d. Kolejny zawodnik otrzymuje punkty wg następującego klucza : czas zwycięzcy
(liczony w sekundach) podzielony jest przez czas uzyskany przez kolejnego
zawodnika (liczony w sekundach). Wynik dzielenia mnożony jest x 500. Uzyskana
liczba jest sumą punktów zdobytą przez kolejnego zawodnika. Konkretny przykład:
czas zwycięzcy 24 minuty i 55 sekund co daje (1495 sekund) – zwycięzca otrzymuje
500 punktów. Kolejny zawodnik uzyskał czas 27 minut i 4 sekundy co daje (1624
sekundy), wynik tego zawodnika to 460, 28 punktów wg przelicznika (1495:1624=
0,9205x500pkt = 460,28 pkt).
 

16. Postanowienia końcowe:
Zawody Grand Prix Aquathlon Kraków są jedną z edycji całego cyklu imprez Grand Prix w Aquathlonie
Pościgowym 2020 , którego organizatorem jest Polski Związek Triathlonu. Zawody odbędą się zgodnie z
przepisami sportowymi Polskiego Związku. Kierownictwo sportowe nad cyklem zawodów sprawuje
PZTRi.
W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami
decyzje podejmuje wg kompetencji: Kierownik zawodów , przedstawiciel PZTRi oraz Sędzia
Główny.
Protesty dotyczące wyników lub inne można będzie wnieść jedynie pisemnie na miejscu do
Biura Zawodów w terminie 1 godziny od zakończenia konkurencji. Protesty wniesione po tym
terminie nie będą rozstrzygane. W sytuacji wniesienia protestu należy wpłacić bezzwrotną
kaucję 100 zł.

ORGANIZATOR
KLUB SPORTOWY

SportWise

Groups

Timekeeper