Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2019-05-26 | Krotoszyn, Poland 40 Bieg Krotosa

                                       

Regulamin 40 Biegu Krotosa

26 maja 2019r.

 


I . CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 2. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 4. Promocja miasta Krotoszyna. 

 

II.  ORGANIZATOR

Centrum Sportu i Rekreacji  WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. 40 Bieg Krotosa odbędzie się 26 maja 2019 roku.
 2. Dystans Biegu wynosi 10 km.
 3. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Krotoszyna, wyłączonymi na czas biegu z ruchu kołowego.
 4.  Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 5. Miejsce startu i mety: Rynek w Krotoszynie.
 6. Start:  Godzina 11:00.
 7. Limit czasowy 1h 40 min.
 8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

 

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA

 1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na  ok. 5 km trasy. 
 2. Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
  a) pojemnik z gąbkami,
  b) woda do gąbek,
  c) woda mineralna. 
 3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 40  Bieg Krotosa rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 26.05.2019 r. ukończą 16 lat i zostały zweryfikowane w Biurze Zawodów ( posiadający pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów ).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w 40 Biegu Krotosa muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów .
 4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie przesłana na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego wystarczy, że przekaże podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoby odbierające swój pakiet startowy, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 5. Rejestracja uczestnika 40 Biegu Krotosa traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 
 6. Organizator zapewnia: 
 1. numer startowy + agrafki,
 2. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
 3. pamiątkową  koszulkę techniczną do biegania,
 4. posiłek regeneracyjny po biegu,
 5. nagrody pieniężne dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników wraz z opłatą startową  40 Biegu Krotosa  przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://my2.raceresult.com/118341/registration?lang=pl
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową muszą zgłosić ten fakt przy zapisie, podając dane do faktury.
 3. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 4. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do  dnia  13.05.2019 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów w dniu 25.05.2019 r. od godziny 10:00 do godziny 19:00 w Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie oraz dnia 26.05.2019 r. czyli w dniu zawodów od godz. 8:00 do godz. 10:00 na Rynku w Krotoszynie.

 1. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
 • zgłoszenia i opłaty do 13 maja 2019 – opłata 50 zł,
 • zgłoszenia i opłaty w Biurze Zawodów 25.05.2019 r. i 26. 05.2019 r. – opłata 70 zł .

Brak możliwości płatności kartą płatniczą

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie dopuszcza możliwości zamian numerów startowych pomiędzy zawodnikami.

 1. Weryfikacja zgłoszeń oraz odbiór pakietów startowych możliwy będzie:
 • w dniu 25 maja tj. sobota, od godz. 10:00 do 19:00  w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie,
 • w dniu 26 maja tj. niedziela, od godz. 8:00 do 10:00 w Biurze Zawodów na Rynku w Krotoszynie
 1. W dniu zawodów tj. niedziela 26 maja Biuro Zawodów czynne będzie tylko na Rynku w Krotoszynie.

w godzinach 8:00 – 10:00.

 

VII. SZATNIE

Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie , toalety i natryski na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej przy           ul. Olimpijskiej 10

 

VIII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja  40 Biegu Krotosa prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

 1. Generalna
 2. Kobiet
 3. Wiekowa kobiet:
 • kobiety od 16 lat do 19 lat
 • kobiety do 20 lat do 29 lat
 • kobiety od 30 lat do 39 lat
 • kobiety od 40 lat do 49 lat
 • kobiety 50 lat i powyżej
 1. Wiekowa mężczyzn:
 • mężczyźni od 16 lat do 19 lat
 • mężczyźni od 20 lat do 24 lat
 • mężczyźni od 25 lat do 29 lat
 • mężczyźni od 30 lat do 34 lat
 • mężczyźni od 35 lat do 39 lat
 • mężczyźni od 40 lat do 44 lat
 • mężczyźni od 45 lat do 49 lat
 • mężczyźni od 50 lat do 54 lat
 • mężczyźni od 55 lat do 59 lat
 • mężczyźni od 60 lat do 64 lat
 • mężczyźni od 65 lat do 69 lat
 • mężczyźni 70 lat i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia zawodnika.

 

 Klasyfikacja drużynowa – kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza ( liczy się łączny czas pięciu najlepszych wyników z danej drużyny).

Najlepsi w Gminie Krotoszyn – po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Gminy Krotoszyn.

Najlepsi w Powiecie Krotoszyńskim - po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Powiatu Krotoszyńskiego.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 


IX. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród, a także w przypadku nagród finansowych spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.
 2. Każdy uczestnik biegu będzie mógł brać udział w konkursie zorganizowanym przez Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, a wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu, będą mogli uczestniczyć także w loterii promocyjnej.
 3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów około godziny 12:30.
 4. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej :
 1. I miejsce   – 650 zł  + puchar
 2. II miejsce – 400 zł 
 3. III miejsce –  300 zł
 1. Zwycięzcy w kategorii  kobiet:
 1. I miejsce – 300 zł + puchar
 2. II miejsce – 200 zł
 3. III miejsce – 100 zł
 1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
 1. I miejsce – 70 zł
 2. II miejsce – 60 zł
 3. III miejsce – 50 zł
 1. W klasyfikacji drużynowej -  puchary za I, II i III miejsce.
 2. W Klasyfikacji Najlepsi w Gminie i Najlepsi w Powiecie – statuetki.
 3. Wszyscy nagrodzeni otrzymują również pamiątkowe dyplomy.
 4. Nagrody finansowe nie dublują się.
 5. W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona własnością organizatora.

 

 

X.  WYŻYWIENIE

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny. Bon na posiłek uczestnik Biegu otrzymuje podczas zgłoszenia w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym . 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 26.05.2019 r. od godz. 9:00 na Rynku w Krotoszynie odbywać się będą:
 • Biegi maluchów - roczniki 2012 i młodsze
 • Dzieci - roczniki 2011 i 2010
 • Bieg na 400 m  dziewcząt – roczniki 2009 i 2008
 • Bieg na 400 m chłopców - roczniki 2009 i 2008
 • Bieg na 800 m  dziewcząt – roczniki 2007  i  2006
 • Bieg na 800 m  chłopców - roczniki 2007  i  2006
 • Bieg na 1000 m  dziewczęta  - roczniki 2005, 2004 i 2003
 • Bieg na 1000 m   chłopcy  - roczniki 2005, 2004 i 2003
 • Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadgimnazjalne - chłopcy
 • Bieg na 1000 m  Szkoły Ponadgimnazjalne - dziewczęta     

 

 1. 40  Bieg Krotosa  odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  
 3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 
 4. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 5. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 6. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:20.
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor 40  Biegu Krotosa.
 8. Decyzja Dyrektora 40  Biegu Krotosa jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w punkcie 7,  nie będą rozpatrywane.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione podczas zawodów.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji  40 Biegu Krotosa, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału w "40 Biegu Krotosa" oraz - jeśli wyrazi Pani/Pan taką wolę - w celu realizacji loterii promocyjnej "40 Biegu Krotosa"

i konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w biegu i udziału w loterii promocyjnej lub konkursie;

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora i organy podatkowe, w przypadku gdy udział w loterii promocyjnej lub konkursie będzie rodził skutki podatkowe;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji biegu, loterii promocyjnej lub konkursu oraz przez okres przechowywania danych wynikających z odrębnych przepisów, w tym podatkowych oraz przez okresie zbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających

z tych zdarzeń.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w biegu, loterii promocyjnej lub konkursie; odmowa podania danych skutkowała będzie niemożnością udziału w tych zdarzeniach.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) oraz wyniki zostaną opublikowane na liście startowej na stronie internetowej https://my2.raceresult.com/118341/registration?lang=pl

 

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 40  Biegu Krotosa.

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor 40  Biegu Krotosa

                                                                                                                                        Tomasz Niciejewski

Groups

Timekeeper