Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

    

REGULAMIN ZAWODÓW – „2 BIEG SZKLARSKI”

       1. CEL

· Upowszechnianie masowego biegania

· Integracja mieszkańców dwóch sąsiadujących miast, Sandomierza i Tarnobrzega

· Wsparcie charytatywne dla wybranych imprez rekreacyjno-sportowych powiatu tarnobrzeskiego / sandomierskiego    

2. ORGANIZATOR

· NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

 

3. TERMIN, DYSTANS, OPIS BIEGU

· Termin – 15.09.2019r. (niedziela)

· Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:20 na mecie – Miejski Ośrodek Kultury os. Huta Sandomierz

· Wyjazd zawodników na start autokarami godzina 9:30

· Start Biegu – godzina 11:00 Zakład w Chmielowie

· Bieg Indywidualny = 25km

· Bieg Sztafetowy (dwie osoby) ze zmianą w środku trasy = 13km + 12km

· Nordic Walking = 12km (Nowość!)

· Zawody dla dzieci i młodzieży = biegi od 200 do 1000m (Nowość!)

· Trasa – Zakład w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg / Dzików / Zakrzów / Sielec / Wielowieś / Koćmierzów / Zakład w Sandomierzu

· Opis trasy – płaska / nawierzchnia asfaltowa / oznakowana

· Elektroniczny pomiar czasu: Start / Strefa zmiany Sztafet = 13km / Meta. Pomiar za pomocą chipów mocowanych do butów

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

· Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 15 września 2019 roku ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność

· Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa

· Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

· Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.timekeeper.pl

· Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 02.09.2019r.

· Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu od 7:30 do 9:20

· Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:

a. płacona do dnia 02.09.2019 – 40zł

b. wpłacona po 02.09.2019 i w dniu zawodów – 50zł

Tym razem kwotę z opłat startowych chcemy przeznaczyć na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w powiecie tarnobrzeskim i sandomierskim.

· Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby startujące w kategoriach dla niepełnosprawnych (po okazaniu stosownego dokumentu)

6. ORGANIZACJA: PAKIET STAROWY / DEPOZYTY / PUNKTY ODŻYWCZE

· Pakiet startowy – numer startowy / chip / worek na depozyt / upominki

· Na starcie, mecie oraz trasie biegu dostępna opieka lekarska

· Będą przygotowane trzy punkty odżywczo-wodne na 7km / 13km / 20km (woda niegazowana kubek lub butelka oraz czekolada gorzka, banan)

· Na mecie biegu do dyspozycji napoje i ciepły posiłek regeneracyjny

· Na starcie dostępne są toalety i umywalnie

· Na mecie (przy Biurze Zawodów) przez cały czas trwania imprezy dostępne są toalety, umywalnie oraz depozyt

· W depozycie prosimy o niepozostawianie drogocennych rzeczy. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w takim przypadku

7. KLASYFIKACJE BIEGU

· Generalna – 25km K / M

· Generalna Sztafet – 13km + 12km

· Generalna Nordic Walking – 12km K / M

· Drużynowa – minimalny skład drużyny 2 osoby w Biegu Głównym 25km plus jedna sztafeta 13km + 12km. Do wyniku drużyny liczą się najlepsze wyniki 2 zawodników/zawodniczek z biegu głównego plus wynik jednej sztafety

UWAGA: w grupie osób, których wyniki składają się na wynik całkowity drużyny musi być co najmniej jedna kobieta

· Kategorie wiekowe K / M:

· K30 i M30 – (rocznik włącznie do 1990) 

· K45 i M45 – (roczniki 1989 – 1975)

· K60 i M60 – (roczniki 1974 – 19560

· K60+ i M60+ – (włącznie od rocznika 1959+)

· Niepełnosprawni ruchowo 25 km K / M:

a. KN1 i MN1 – niepełnosprawni na wózkach

b. KN2 i MN2 – inni niepełnosprawni ruchowo

UWAGA:                                                                                                                                          Kategorie wiekowe odnoszą się jedynie do indywidualnego Biegu Głównego na dystansie 25 km.      Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 5 osób, to taka kategoria zostanie przyłączona do kategorii sąsiedniej

· Klasyfikacje dodatkowe:

a. Najstarszy / Najmłodszy uczestnik biegu

b. Najlepszy pracownik firmy NSG GROUP (K i M)

8. NAGRODY, UPOMINKI

· Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej - Bieg Główny 25km (K / M), Sztafeta 13km + 12km, Nordic Walking 12km

· Upominki dla zwycięzców w pozostałych kategoriach

· Każdy uczestnik Biegu otrzymuje pamiątkowy medal

· Spośród wszystkich uczestników biegu obecnych na ceremonii dekoracji w miarę posiadanych środków od sponsorów zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

· Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

· Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 9.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora

· Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia NW na czas trwania biegu

· Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora

· Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne

· Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

· Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Szklarskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11. KONTAKT

 

· Email: biegszklarski@gmail.com 

· Tel: 605192829

· Facebook: Bieg Szklarski

 

 

Groups

Timekeeper