Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

PROPOZÍCIE

58. ročníka Dukelského behu mieru

Usporiadateľ:            Mesto Svidník

Hlavný partner:       CVČ Svidník

Termín konania:      3. septembra 2017

Trasa:                        Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná - Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník

Štart:                         3. septembra 2017 o 11:00 hod., Dukliansky priesmyk

Cieľ:                          pešia zóna Svidník

Riaditeľ pretekov:    Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

Rozhodcovia:             Mgr. Štefan Čobirka, Mgr. Štefan Cupák, Bc. Jozef Dirga

Pravidlá:                    Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú  

                                   povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.

Registrácia:               on-line do 29. augusta 2017 na www.svidnik.sk 

                                    osobne 3. septembra 2017, 8:00 – 9:30 pri prezentácii, pešia zóna Svidník pri SNM-MUK, Ul. centrálna.

                                    Registrácia po 9:30 hod. z technických dôvodov nebude možná.                                                                                         

Štartovné:                10,00 EUR pri on-line registrácii zaplatené vopred prevodom najneskôr 29.8.2017 na č.ú.: 1646589058 /0200

                                  IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (funkčné tričko, obed, štartové číslo s čipom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trase, doprava na štart, účastnícky list  z www.svidnik.sk k stiahnutiu)                                             

                                   15,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (funkčné tričko, štartové číslo s čipom, medaila v cieli, obed, občerstvenie na trase, zdravotnáslužba na trase, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk

                                   k stiahnutiu)                                             

                                           

                                   3,00 EUR (štartové číslo s číslom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu) 

Upozornenie:                    

Zaplatené štartovné sa späť nevracia!                                                                                                                                                             

Pretekári z partnerských miest Svidníka, pretekári nad 70 rokov a držitelia striebornej a zlatej Jánskeho plakety bez poplatku.

Kategórie:                 A - muži 18 – 39 rokov
                                   B - muži 40 – 49 rokov
                                   C - muži 50 – 59 rokov
                                   D - muži 60 - 69 rokov

                                   E – muži 70 a viac rokov
                                   Z1 - ženy 18 - 35 rokov

Z2 - ženy 36 a viac rokov  

Meranie časov:  Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.

Výsledky:           Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na  www.svidnik.sk 

Ocenenia Dukelského behu mieru:

Celkový víťaz:
1. miesto                     120, 00 EUR
2. miesto                       90, 00 EUR
3. miesto                       70, 00 EUR

Majster okresu:                                                        Majsterka okresu

1. miesto                       80, 00 EUR                           1. miesto               80,00 EUR
2. miesto                       50, 00 EUR                           2. miesto               50,00 EUR
3. miesto                       30, 00 EUR                           3. miesto               30,00 EUR

Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2,
1. miesto                       80, 00 EUR                                                   

2. miesto                       50, 00 EUR
3. miesto                       30,00 EUR

Program:                   08.00 – 9:30 h.  – prezentácia, pešia zóna Svidník pred SNM MUK.

                                   10:00 h. – odvoz pretekárov na štart 
                                   11.00 h. – štart pretekov, DUKLA
                                   13.00 h. – vyhodnotenie pešia zóna

 

Sprievodný program – BEHAJ ZA ŠKOLU - Behy zdravia: 

Behy zdravia zabehni nielen pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej z materských alebo základných škôl v meste Svidník, môžeš jej finančne pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu podporuješ a zabehneš niektorý z Behov zdravia. Celý výťažok zo štartovného pri Behoch zdravia získa škola, ktorú svojim behom podporí najviac účastníkov.   

 

Malý beh zdravia:     10:15, pešia zóna, 1 km

                                    Prví traja budú odmenení vecnými cenami.

Veľký beh zdravia:   10:00, pešia zóna, rázcestie Kapišová (tanky), cieľ -  pešia zóna, 6,5 km

                        Prví traja v kategórii Muži a v kategórii Ženy budú odmenení vecnými cenami.

 

Registrácia behov zdravia:

           on-line do 1. septembra 2017 na www.svidnik.sk

           osobne 3. septembra 2017, 8:00 – 9:30 pri prezentácii, pešia zóna Svidník pri SNM-

                        MUK. Registrácia po 9:30 hod. z technických dôvodov nebude možná.      

 

Štartovné pri Malom behu zdravia a Veľkom behu zdravia: 1,00 EUR

            Platba štartovného 1,00 EUR pri prevzatí štartovného čísla najneskôr do 9:30 hod. v deň podujatia.

 

Záverečné ustanovenia: Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru a Veľkého behu zdravia prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy. Preteky Malého behu zdravia prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia. Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 28. júla 2017. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí. Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú približne každých 5 km od štartu pretekov. Registráciou každý pretekár vyjadruje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a podobizne na účely spojené s organizáciou a propagáciou tejto akcie.

 

                                                                                                      Ing. Ján Holodňák

                                                                                       Primátor mesta a riaditeľ pretekov