Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-06-18 | Thyborøn, Denmark Drivvejen Unsupported

Drivvejen Unsupported

(For english - see below)

Drivvejen er en af de ældste og dengang vigtigste handelsruter i Danmark.

Den blev primært brugt til, at transportere kvæg og andre værdifulde vare ned til de store markedspladser i Tyskland, Holland og Belgien.

Den dag i dag, kan man stadig finde spor fra fortiden ned langs den gamle handelsrute.

Som deltager i dette event, oplever du det “rigtige” Danmark. Drivvejen snore sig fra Thyborøn til Tønder, ned igennem nogle af de mindst befolkede områder vi har her hjemme. Store skov områder, hede landskaber, træk færger og store åbne vider er bare lidt af det der venter dig på denne fantastiske tur i kvæg drivernes hjulspor.

 

Koncept

Løbets konge distance er 350km. Starten går ved solopgang kl. ca. 04:30 d. 18. Juni 2022 i Thyborøn.

Hovedudfordringen er, at nå til Tønder inden solen går ned igen kl. ca. 22:30.

“From dawn till Dusk”

 

Der bliver ligeledes en halv distance på 175 km fra Oksbøl til Tønder samt en 100 km distance med start og mål i Tønder.

Løbet køres efter GPS og bliver mere “Adventure” inspireret. Der vil være flere “checkpoints” undervejs hvor alle deltagerne skal checke ind løbende.

En uges tid inden løbet fremsendes GPX fil med ruten - du er selv ansvarlig for at hente filen ned samt finde vej via GPS.

 

Løbet er Unsupported på Competition distancen.

Dvs. du skal kunne klare dig selv hele vejen. Vi vil hjælpe med en guide til, hvor du kan tanke vand, muligheder for at finde proviant mm.

På 350km ruten vil der være en “Drop Zone” i Oksbøl. Her medbringer vi en taske for dig, som du kan pakke med det du måtte behøve ca. halvvejs på turen.

Kører du i Explorer klassen vil der være depoter på ruten med energi fra vores samarbejdspartnere.

 

Velkommen til “DRIVVEJEN UNSUPPORTED”

 

Seed groups / Start grupper

Explorer

Et startnummer i Explorer klassen giver dig den ægte Gravel stemning. Om du ønsker, at kører internt race mod vennerne eller få en fed dag sammen med andre Gravel-entusiaster er op til dig. Men du vil stadig gerne have hele oplevelsen af et ægte Gravel-event med god mad og drikke efter løbet, goodiebag og mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier.

I Explorer gruppen skal du ikke bekymre dig om feltets hurtigste væddeløbere, da de allerede er sendt afsted. Du skal bare koncentrer dig om at få en fed dag.

Indeholdt i Explorer tilmeldingen er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Explorer-point til ranglisten for flest gennemførte løb

 • Mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Mulighed for at deltage på E-bike (E-Bikes kører deres egen rangliste)

 • Mulighed for at benytte depoter på ruten

 

Competition

Vil du helt frem i startboksen sammen med andre der ønsker et decideret race, så er det her du hører til. Gruppen sendes afsted som den første gruppe på ruterne og alle kører med tidstagningschip i startnummeret.

I denne gruppe gives point til 1. – 20. pladsen. Pointene bruges til at finde en samlet vinder i sæsonens Unsupported Event serie. Der uddeles præmier til Top 5 i denne klasse. 

Du kan kun deltage i Competition klassen på fuld/længste distance.

 

Deltager du i Competition klassen, er du derfor sikret de bedste betingelser for et Gravel Race.

Indeholdt i Competition tilmelding er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Competition-point til sæson-ranglisten

 • Mulighed for at vinde fede præmier

 • Fantastisk rute på GPX som kun kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Competition klassen køres kun på længste distance

 • Du kan ikke deltage på E-Bike i denne klasse

 

Målområde

Mål området for alle distancer er placeret i Tønder. Her serveres mad og drikke til alle deltagerne når ankommer til mål.

 

Program (foreløbigt)

Kl. 04.30: Start for 350 km Competition distancen i Thyborøn (Cut-Off kl. 00:30)

Kl. 04:32: Start for 350 km Explorer og Adventure distancen i Thyborøn (Cut-Off kl. 00:30)

Kl. 08:00: Start for 175 km i Oksbøl

Kl. 11.30: Start for 100 km distancen i Tønder

Kl. 00:30: Målområdet i Tønder lukker

 

Distancer og priser

350 km Explorer og Competition / Gravel eller Landevej: 599,95 DKK.

175 km Explorer / Gravel eller Landevej: 399,95 DKK

100 km Explorer / Gravel eller Landevej: 299,95 DKK

Max. antal deltagere pr. distance: 100 personer

Bemærk: Din tilmelding er bindende. Vi refunderer ikke startgebyret ved afbud og du kan ikke få dit startnummer overført til et andet event.

Dog er det muligt at videregive dit startnummer til en anden, hvis du selv er forhindret i af deltage.

 

Transport & Overnatning

Vi tilbyder tilkøb at bustransport fra Tønder til Thyborøn og fra Tønder til Oksbøl dagen inden løbet. Dvs. du kan sætte din bil i Tønder, hoppe på bussen og når du ankommer til mål dagen efter, holder din bil og venter.

En busbillet koster 475 DKK inkl. fragt af cykel. Er der flere end 30 personer der melder dig til bustransport, man vi sænke prisen. Der er 50 pladser - først til mølle! 

Ang. overnatning anbefaler vi Danhostel i Thyborøn og KonceptHotel i Oksbøl. Er du interesseret i bustransport og overnatning, så skriv hustigst muligt en mail til stefan@unsupported.dk - så vil vi gøre alt hvad vi kan for at forhandle en god pris hjem.

 

Forbered dig på et af de til dato største Gravel eventyr i Danmark.

 

Gravel hilsner

Mads Christensen & Stefan Ernst

Unsupported.dk - Gravel Events & Community

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Drivvejen Unsupported eller M-Event ApS står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med løbet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må kun deltage på e-bikes i Explorer og Adventure klasserne.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

Drivvejen Unsupported (English version)

 

"Drivvejen" is one of the oldest and then most important trade routes along the danish west coast - from the north all the way to the borrder to Germany.

It was primarily used to transport cattle and other valuable goods down from the Northern Jutland to the major marketplaces in Germany, the Netherlands and Belgium.

To this day, one can still find traces of the past down along the old trade route.

As a participant in this event, you experience the “real” Denmark. The driveway winds from Thyborøn to Tønder, through some of the least populated areas we have here in Denmark. Large forest areas, heat landscapes, tow ferries and large open expanses are just a few of what awaits you on this amazing ride in the cattle drivers' trail.

 

Concept

The King distance is 350km and starts at sunrise at ca. 04:30AM on 18th of June 2022 in Thyborøn.

The main challenge of the event is to reach Tønder before sunset at ca. 22:30.

“From Dawn to Dusk”

 

There will also be a half distance of 175 km from Oksbøl to Tønder and a 100 km distance with start and finish in Tønder.

The race is run according to GPS and becomes more "Adventure" inspired. There will be several "checkpoints" along the way where all participants must check in regularly.

One week before the race, the GPX file is sent with the route - you are responsible for downloading the file and finding your way via GPS.

 

The race is Unsupported if you attending the Competition class.

Ie. you need to be able to fend for yourself all the way. We will help you with a guide to where you can refuel water, opportunities to find provisions etc.

On the 350 km route there will be a "Drop Zone" in Oksbøl. Here we bring a bag for you, which you can pack with whatever you need approx. halfway on the trip.

Explorer riders will meet feed zones with energy from our sponsers.

 

Welcome to “DRIVVEJEN UNSUPPORTED”

 

Seed groups / Start Groups

Explorer

Explorer class gives you the real Gravel vibe. Whether you want to race internally against friends or just want to have a great day with other Gravel enthusiasts – is all up to you. You will still want the whole experience of a real Gravel event with good food and drink after the race, goodie bag and the opportunity to win cool raffle prizes.

In the Explorer group, you don’t have to worry about the fastest riders in the event, as they already have been sent off before you. You just have to concentrate on having a great day.

Included in the Explorer registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Explorer points to the rankings for most completed races
 • Opportunity to win cool raffle prizes
 • Fantastic route on GPX which can be run on the event day by agreement with local landowners
 • Food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • E-Bikes are allowed in this class (with separate rankings)
 • Feed Zones with energy from our sponsers

 

Competition

If you want to be in front in the starting box with other riders who want a race day, this is where you belong. The group is starts as the first group and everyone rides with a timing chip in the start number.

In this group, points are given to 1st - 20th place. The points are used to find an overall winner in the seasons Unsupported Event series. Top 5 will be awarded with prizes in this class. 

If you participate in the Competition class, you are therefore guaranteed the best conditions for a Gravel Race.

The Competition Class is only available for the events full/longest distance.

Included in the Competition registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Unsupported Competition points for the season rankings
 • Opportunity to win cool prizes
 • Fantastic route on GPX, which can only be ridden on the event day by agreement with local landowners
 • Food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • Only full/longest distance
 • No E-bikes allowed in this class

 

 

Finish area

The finish area for all distances is located in Tønder. Food and drink are served to all participants when arriving at the finish line.

 

Program (provisional)

Kl. 04.30: Start for the 350 km Competition distance in Thyborøn (Cut-Off at 00:30)

Kl. 04.32: Start for the 350 km Explorer distance in Thyborøn (Cut-Off at 00:30)

Kl. 08:00: Start for 175 km in Oksbøl

Kl. 11.30: Start for the 100 km distance in Tønder

Kl. 00:30: The finish area in Tønder closes

 

Distances and prices

350 km Explorer and Competition / Gravel or Road: 599,95 DKK

175 km Explorer / Gravel or Road: 399,95 DKK

100 km Explorer / Gravel or Road: 299,95 DKK

Max. number of participants per distance: 100 people

Note: Your registration is binding. We do not refund the entry fee if you are unable to attend and you cannot have your entry number transferred to another event.

However, it is possible to pass on your start number to someone else if you you are prevented from participating.

 

Transport & Hotels

We offer bus transport from Tønder to Thyborøn and from Tønder to Oksbøl the day before the race. You can park your car in Tønder, jump on the bus and when you arrive the finish line next day, your car will wait for you there.

A bus ticket costs 475 DKK incl. freight by bicycle. If there are more than 30 people who sign up for bus transport, we will lower the price. There are 50 seats - first come, first served!

Regarding hotels we recommend Danhostel in Thyborøn and KonceptHotel in Oksbøl. If you are interested in bus transport and accommodation, write an email to stefan@unsupported.dk as soon as possible - then we will do everything we can to negotiate a good price for you.

 

Prepare for one of the biggest Gravel adventures to date in Denmark.

 

Gravel greedings,

Mads Christensen & Stefan Ernst

Unsupported.dk - Gravel Event & Community

 

NOTE

You participate at your own risk.

Drivvejen Unsupported or M-Event ApS is not responsible for any human injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may only participate on E-bikes in the Explorer and Adventure category.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.