Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

P R O P O Z Í C I E
 
4. ročníka

Behu ulicami mesta Veľký Krtíš

 

USPORIADATEĽ:   Občianske združenie Bežci VK
 
 
TERMÍN A MIESTO:                      20. júna  2021 (nedeľa)  vo Veľkom Krtíši

 

                                     Deti štartujú od 09:00 hod.

                                     Dospelí a juniori od 10:00 hod.


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 17. júna 2021 na www.beh.sk, resp. www.raceresult.com – kde je registračný link (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 10 eur
 
ŠTARTOVNÉ:     Hlavný pretek  10 000 m  -  štartovné   8eur
                               Hobby pretek 2 000 m  -  štartovné  8 eur

                               NordicWalking 4 000 m - štartovné 8 eur
                               Juniori 2000 m   - štartovné 2 eur

                            Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
                               Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordicwalkingu -

štartovné 10 eur


PLATBA:               Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 17.júna 2021 vo výške 8 eur, po tomto termíne 
                               10 eur.
                               Deti a žiaci  -  ZDARMA

 
V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou.


PREZENTÁCIA:  najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie pred kultúrnym domom vo Veľkom 
Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2015  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2014 - 2011 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2010 -  2006

 

10:00 – hobby pretek  –  2 000 m ( 1 okruh v uliciach mesta)
kategórie: muži a ženy + juniori a juniorky (15-18 rokov)


10:00 – hlavný pretek – 10 000 m ( 5 okruhov v uliciach mesta) s nasledovnými kategóriami:
Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2003 -1982) M - A
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1981 -1972) M - B
Muži 50 -59 roční (rok nar. 1971 - 1962) M - C

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1961 a skôr) M - D
Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2003 -1982) Ž - E
Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1981 -1972) Ž - F
Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1971 a skôr) Ž - G

 

 

10:00 - NordicWalking - 4 000 m:

Muži 18 a viac rokov

Ženy 18 a viac rokov
 
DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km
2 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský pretek na 150 m má cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši
detský pretek na 400 m má štart a cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši

NordicWalking 4 000 m (2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordicwalking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
 
 ŠATNE A TOALETY:        V priestoroch kultúrneho domu.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking sa uskutoční bez obmedzenia premávky (výnimku tvorí štart - úsek cca 400 m). Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
 OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                          
CENY:              Prví traja v každej kategórií hlavného preteku
                         a prvé   tri ženy a prví traja muži hobby preteku,

                         Juniori a nordicwalking.
                         Prví traja v detských kategóriách rozdelení
                         na  chlapcov a dievčatá.

 

 

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

#result;#vysledky;;#sporttiming;#iliasovce;#beh;#videocom