Select your language:
 
Select your language
Aftryk
Data Privatliv
Betingelser for Brug
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til eventet, skal du kontakte Arrangør eller Tidtager. race|result har ingen information om eventet.
21-08-2021/22-08-2021 | Fårevejle, Danmark Endure Traill 2021

ENDURE TRAIL 2021

English Below. 

 

Endure Trail er et af Danmarks hårdeste og flotteste Trailløb, og er pointgivende til Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).
Endure Trail 10/30/60/120 Km afholdes i 2021, lørdag den 21 og 22 AUG. 
Har du mod på at bestige Vejrhøj, Sjællands 3 højeste punkt. Og blive udfordret i bakkerne omkring ”Bjergene” og Kårup skov, så er Endure Trail lige noget for dig. 
Når du løber i ”Bjergene” som er op mod 121m over havet, er udsigten over Nekselø Bugt, Vestsjælland, markerne og engene helt fantastisk. Du vil helt sikkert få en naturoplevelse ud over det sædvanlige. 

Der løbes på en 30 km rundstrækning i et meget kuperet og varieret terræn omkring Ordrup Næs, Kårupskov og ”Bjergene”. Du kan vælge imellem at løbe 10 km, 30 km, 60 km eller 120 km. Underlaget er sand- og stenstrand, græs, små snørklede skovstier, grusvej og meget lidt asfalt. Der er ca. 600 positive højdemeter op og ned pr. 30 km runde. 10 km løbes ligeledes på en rundstrækning i et meget kuperet og varieret terræn. 

Deltager skal være fyldt 18 år ved tilmelding til 30/60/120 km. 
Deltager skal være fyldt 15 år ved tilmelding til 10 km. 
Områdeinfo: http://www.geoparkodsherred.dk/.../vejrhoejstien-og... 

Starttider: 
120 km: 4 omgange, start 21 AUG kl. 10.00. (4 Point UTMB). 
60 km: 2 omgange, start 21 AUG kl. 09.00 (2 Point UTMB). 
60 km: (Sunset to Sunrise) 2 omgange, start 21 AUG kl. 20.30 (2 Point UTMB). 
30 km: 1 omgang, start 22 AUG kl. 09.00 (1 Point UTMB). 
10 km: 1 omgang, start 22 AUG kl. 10.00 

Cut-Off Tider: 
10 km: Ingen, men vi forventer dog i giver den gas ude i sporet. 
30 km: 5 timer 00 min. 22 AUG kl. 14.00

60 km: 10 timer 00 min. 21 AUG kl. 19.00

60 km: (Sunset to Sunrise) 10 timer 00 min. 22 AUG 06.30 
120 km: 
1 cut-off: 60 km 11 timer 00 min. 21 AUG kl. 21.00 
2 cut-off: 120 km 22 timer 00 min. 22 AUG kl. 08.00 

Priser: 
120 km 650 kr. 
60 km 450 kr. 
60 km (Sunset to Sunrise) 450 kr. 
30 km 350 kr. 
10 km 200 kr. 

My RaceResults online tilmeldingsgebyr på 10 kr. tillægges start gebyr. 

Adresse: Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle. (Ved den store parkeringsplads ud til vejen). 

Vejrhøj Trail er en Nonprofitorganisation, og overskuddet går derfor til et godt formål. I 2021 har vi valgt, at overskuddet doneres til Legeheltene. ( https://www.legeheltene.dk ). 

COVID-19 
Hvordan COVID-19 restriktioner / reglerne er i AUG, kan vi kun gætte os til. Men forventer dog, at der kommer lempelser i forhold til udendørsaktiviteter. COVID-19 forhold for deltagerne vil blive indskrevet i løbsinformation / roadbook, som bliver udgivet i starten af JUN. Evt. ændringer efter JUN vil blive tilsendt deltagerne på e-mail og offentliggjort på Facebook. Deltagere, som bor i udlandet skal være opmærksom på, at der stadig kan være krav om karantæne ved indrejse til DK. Og skal derfor holde sig opdateret om karantæneregler. 

Vi vil løbende komme med opdateringer og nyheder omkring løbet på Facebook. Løbsinformation / roadbook vil blive tilsendt deltagernes e-mail adresse, senest i starten af JUN. 

Mvh. Vejrhøj Trail 

 

ANSVAR:

Deltagelse i Endure Trail sker på eget ansvar.

BILLEDER OG VIDEO:

Ved tilmelding til Endure Trail accepterer du, at billeder og video taget på løbsdagen, hvor du optræder i, kan blive brugt kommercielt og offentligt af Vejrhøj Trail og tredjepart (Fotograf eller sponsorer).

HANDELSBETINGELSER:

Tilmelding er bindene og beløbet refunderes ikke. I særlige tilfælde - kan startnummer efter aftale med Vejrhøj Trail, overføres til det efterfølgende år.

Ændring af deltagernavn eller overdragelse af startnummer kan foretages på my.raceresult.com

Distance kan ændres så længe der er ledige pladser på øvrige distancer.

Deadline for online tilmelding er d. 16 AUG 2021.

Eftertilmelding, såfremt der er ledige pladser. Kontakt Vejrhøj Trail på mail.

 

Ved aflysning af løbet herunder grundet force majeure, vil startgebyret for tilmeldte løbere på tidspunktet for aflysning blive refunderet, minus administrations gebyr. Eller, efter aftale med tilmeldte deltager, overføres til det efterfølgende år. Der forsøges arrangeret en backup løsning for afvikling af løbet i tilfælde af ydre omstændigheder, der måtte have indflydelse på afviklingen af løbet. Lykkes dette ikke, forbeholder løbsarrangørerne sig retten til at aflyse løbet.

Mvh. Vejrhøj Trail 

 

English: 
Endure Trail is one of Denmark's toughest and most beautiful trail runs, and will give points towards the Ultra-Trail du Mont-Blanc series (UTMB). 
Endure Trail 10/30/60/120 Km will be held in 2021 From Saturday the 21th of August to Sunday the 22th of August. 

Do you have the courage to climb Vejrhøj, Zealand's third highest point, and be challenged in the hills around the “Mountains” and Kaarup forest. Then Endure Trail is a race for you. 
When you run in the "Mountains" which is up to 121m above sea level, the view over Nekselø Bay, West Zealand, the fields and meadows is absolutely fantastic. You will definitely get a nature experience out of the ordinary. 

The track is a 30 km circular route in a very hilly and varied terrain around Ordrup Næs, Kaarup forest and the "Mountains". You can choose between running 10, 30, 60 or 120 km. The surface is sand and pebble beach, grass, small twisted forest paths, gravel road and very little asphalt. It's about 600 positive height meters up and down per 30 km loop. 

Participant must be 18 years of age at registration, 30/60/120 km. 
Participant must be 15 years of age at registration, 10 km. 

Area info: http://www.geoparkodsherred.dk/.../vejrhoejstien-og... 

Start times (24 hours): 
120 km, 4 laps, start 21 AUG at 10.00 
60 km, 2 laps, start 21 AUG at 09.00 
60 km (sunset to sunrise) 2 laps, start 21 AUG at 20.30 
30 km, 1 lap, start 22 AUG at 09.00 
10 km, 1 lap, start 22 AUG at 10.00 

Cut-Off time: 
10 km: No cut off time, but we expect you to give it all you´ve got out on the trail. 
30 km: 5 hours 00 min. / Time 22 AUG at 14.00 
60 km: 10 hours 00 min. / Time 21 AUG at 19.00 
60 km: (sunset to sunrise).10 hours 00 min / Time 22 AUG at 06.30 
120 km: 
1 cut-off: 60 km 11 hours 00 min. / Time 21 AUG at 21.00 
2 cut-off: 120 km 22 hours 00 min. / Time 22 AUG at 08.00 

Prices: 
120 km 650 DKK. 
60 km 450 DKK. 
60 km (Sunset to Sunrise). 450 DKK. 
30 km 350 DKK. 
10 km 200 DKK. 

My RaceResults online registration fee of DKK 10 is added to the entry fee for the entry number. 

Address: Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle. (At the large parking lot next to the road). 

Vejrhøj Trail is a nonprofit organization and the profit therefore goes to a good purpose. Endure Trail has in 2021 chosen to donate the profits from the race to Legeheltene ( https://www.legeheltene.dk ). 

COVID-19 
How COVID-19 restrictions / rules are in AUG, we can only guess. However we expect that there will be easing in relation to outdoor activities. COVID-19 rules for participants will be entered in the race information / roadbook which will be published at the beginning of JUN. Any changes after JUN will be sent to participants email address and made public on Facebook. Participants who live abroad must be aware that there may still be a requirement for quarantine when entering Denmark. And should therefore stay updated on quarantine rules. 

Further updates and news about the race will be published on Facebook as we get nearer race day. Race information / roadbook will be sent to the participants' email address, no later than the beginning of JUN.

Sincerely, Vejrhøj Trail

 

Disclaimer:

I accept all responsibilities associated with competing in Endure Trail.

Photo and video:

By signing up for the Endure Trail, you accept that photos and videos taken on race day, where you are included, can be used both commercially and publicly by Vejrhøj Trail and third parties.

Conditions of Entrance:

Entrance is binding and the participation fee cannot be refunded. In special circumstances, your start number, in agreement with Vejrhøj Trail can be deferred to the following year.

Changes to participants name or transfer of start number can be done on my.raceresult.com Distance can be changed as long as there are available spaces on other distances

Deadline for online enrolment is 16 Aug 2021

Later enrolment depends on there being available spaces: Please contact Vejrhøj Trail by email.

 

With a cancellation of the race due to unforeseen circumstances, registered runners will receive a refund of the registration fee, minus administration fee. Or by agreement with the participant, the start number is transferred to the following year. Leadership will try to arrange a backup plan for completion of the race, in case of external circumstances that may have an influence on the completion of the race. If        this does not succeed, leadership reserves the right to cancel the race.

 
Sincerely, Vejrhøj Trail