Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Kontakt
Jeżeli masz pytania odnośnie zawodów, skontaktuj się z organizatorem lub z firmą pomiaru czasu.
2020-09-13 | Ełk, Polska VI GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ „ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK” 2020 r. -Runda III

REGULAMIN

VI GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ   -  „ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK” – 2020 r.

1. CEL

· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic.

· Popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego.

· Ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, w których organizowane będą imprezy.

· Wyłonienie najlepszych zawodników w VI Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2020 r.

· Impreza ma charakter wyłącznie amatorski (turystyczno-rekreacyjny) i zachęcający do rekreacji na łonie natury. 

2. ORGANIZATOR

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

3. WSPÓŁORGANIZATOR

· Urząd Miasta w Ełku – Patronat Prezydenta Miasta Ełku i Rady Miasta Ełku

· Nadleśnictwo Ełk

· Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. płk Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasz"

· Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku

 

4. TERMINY i MIEJSCE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW 

 

 

III runda

Data: 13.09.2020 r.(niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start: godz. 9:30

Zgłoszenia on-line do 09.09.2020 r. (środa) wraz z opłatą startową                     

Transport: własny

 

5. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy muszą posiadać telefon komórkowy, w zespole wystarczy jeden telefon.

Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych klasy 0-8 biorą udział w zespołach rodzinnych i na podstawie tych wyników będzie tworzona klasyfikacja indywidualna.

Zaleca się posiadanie małej apteczki oraz środków do dezynfekcji.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych, drużynach lub rodzinach:

Kategorie wiekowe przypisane są zawodnikom na dzień I rundy VI Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2020 r. (bez względu na datę pierwszego startu w V Grand Prix) i obowiązują do końca VI Grand Prix.

Kategorie wiekowe: (start osób do 13 roku życia włącznie z osobą pełnoletnią)

· Dziewczęta do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Chłopcy do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 4-8

· Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie wyniku uzyskanego przez rodzinę  lub drużynę w której wystartuje dziecko.

· Dziewczęta –Szkoły Średnie

· Chłopcy –Szkoły Średnie

· Kobiety

· Mężczyźni

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie indywidualnego startu.

Rodziny (zespół składa się z 2 do 5 osób w składzie zespołu musi wystartować minimum jedno dziecko w wieku do 13 roku życia włącznie.

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z rodziny.

Drużyny (zespół składa się z 3 do 5 osób)

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z drużyny.

Dzieci zgłoszone do Drużyn nie mogą brać udziały w innych kategoriach.

Punktacja:

Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:

1 miejsce 50 pkt.

2 miejsce 45 pkt.

3 miejsce 40 pkt.

4 miejsce 37 pkt.

5 miejsce 34 pkt.

6 miejsce 31 pkt.

7 miejsce 29 pkt.

8 miejsce 27 pkt.

9 miejsce 25 pkt.

10 miejsce 24 pkt.

11 miejsce 23 pkt. pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

Do punktacji generalnej wliczonych będą maksymalnie 3 najlepsze rundy.

Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie zdecyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.

Na każdej rundzie sędzia imprezy określi limit czasowy na pokonanie trasy, każdy uczestnik który zaliczy minimum 1 PK zostanie sklasyfikowany na podstawie liczby zaliczonych PK oraz czasu. Przekroczenie limitu czasu będzie traktowane jako dyskwalifikacja w danej rundzie. Dopuszcza się wprowadzenie przez organizatora punktów karnych za przekroczenie limitu czasu (informacja będzie podana przed startem każdej rundy).

Sędzia decyduje o kolejności startu poszczególnych zawodników, drużyn i rodzin.

Za złamanie regulaminu sędzia główny będzie przyznawał kary do – 10 punktów.

Podsumowanie cyklu VI Grand Prix nastąpi podczas III rundy w dniu 06.09.2020 r.

7. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

· Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać on-line na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.mosir.elk.pl do wyznaczonej daty.

- Warunkiem znalezienia się na liście startowej jest wniesienie opłaty startowej w wysokości:

- 5 zł osoba dorosła

- 2 zł osoba która nie ukończyła 18 lat

· Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu zawodników na poszczególne rundy

· Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym podczas imprezy.

· Ze względów sanitarnych nie ma możliwości zapisów do zawodów w biurze zawodów w dniu imprezy.

· Odbiór karty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów po uprzednim podpisaniu oświadczenia. Podczas rejestracji należy zachować odległość min. 2 między innymi zawodnikami.

·  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,

· Każdy uczestnik zawodów wypełniając  i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl  ,  www.facebook.com/mosirelk  i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek. 

8. NAGRODY

- Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe dyplomy.

- Podczas podsumowania całego cyklu VI Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do III otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy którzy wzięli udział w 3 rundach pamiątkowe medale.

- Na zakończenie każdej rundy planowane jest ognisko. Uczestnicy otrzymają oddzielnie zapakowane pakiety spożywcze zawierające: wodę mineralną 0,5 l, kiełbasę, pieczywo, musztardę i keczup.

 9. WYMOGI SANITARNE

- Każdy uczestnik obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

- Każdy uczestnik ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

- Organizator zapewnia środek do dezynfekcji rąk.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać,

· Opiekę medyczną zapewniania organizator,

· Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

· Za ewentualne szkody dokonane podczas imprezy odpowiadają osoby, które spowodowały szkody,

· Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika na starcie organizator nie ponosi odpowiedzialności,

· Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub nie sportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu VI GP,

· Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek,

- Organizator udostępnieni Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym dane osobowe uczestników imprezy,

· Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych,

· Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elk.pl 

Grupy

Timekeeper