Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Kontakt
Jeżeli masz pytania odnośnie zawodów, skontaktuj się z organizatorem lub z firmą pomiaru czasu.

REGULAMIN

V GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ   -  „ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK” – 2019 r.

1. CEL

  • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic.
  • Popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego.
  • Ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, w których organizowane będą imprezy.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników w V Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2019 r.
  • Impreza ma charakter wyłącznie amatorski (turystyczno-rekreacyjny) i zachęcający do rekreacji na łonie natury.

 

2. ORGANIZATOR

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 

3. WSPÓŁORGANIZATOR

· Urząd Miasta w Ełku – Patronat Prezydenta Miasta Ełku i Rady Miasta Ełku

· Nadleśnictwo Ełk

· Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. płk Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasz"

· Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku

 

 

4. TERMINY i MIEJSCE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW

 

I runda

Data: 07.04.2019 r. (niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start: od godz. 9:30 do 10:00

Zgłoszenia on-line do 03.04.2019 r. (środa)

Transport: własny

 

II runda

Data: 26.05.2019 r. (niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start:   od godz. 9:30 do 10:00

Zgłoszenia on-line do 22.05.2019 r. (środa)

Transport: własny

 

III runda

Data: 15.09.2019 r.(niedziela)

Miejsce: podamy wkrótce

Start:  od godz. 9:30 do 10:00

Zgłoszenia on-line do 11.09.2019 r. (środa)                      

Transport: własny

 

 

5. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy muszą posiadać telefon komórkowy, w zespole wystarczy jeden telefon.

Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych klasy 0-8 biorą udział w zespołach rodzinnych i na podstawie tych wyników będzie tworzona klasyfikacja indywidualna.

Zaleca się posiadanie małej apteczki.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych, drużynach lub rodzinach:

Kategorie wiekowe przypisane są zawodnikom na dzień I rundy V Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk” 2019 r. (bez względu na datę pierwszego startu w V Grand Prix) i obowiązują do końca V Grand Prix.

Kategorie wiekowe: (start osób do 13 roku życia włącznie z osobą pełnoletnią)

· Dziewczęta do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Chłopcy do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie,

· Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 4-8

· Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie wyniku uzyskanego przez rodzinę  lub drużynę w której wystartuje dziecko.

 

· Dziewczęta – 3 klasa Gimnazjum + Szkoły Średnie

· Chłopcy – 3 klasa Gimnazjum + Szkoły Średnie

· Kobiety

· Mężczyźni

Klasyfikacja indywidualna będzie tworzona na podstawie indywidualnego startu.

 

 

Rodziny (zespół składa się z 2 do 5 osób w składzie zespołu musi wystartować minimum jedno dziecko w wieku do 13 roku życia włącznie.

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z rodziny.

Drużyny (zespół składa się z 3 do 5 osób)

Odległość na trasie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem nie może być większa niż 25 metrów.

Zamknięcie czasu na mecie nastąpi po dotarciu ostatniego zawodnika z drużyny.

Dzieci zgłoszone do Drużyn nie mogą brać udziały w innych kategoriach.

Punktacja:

Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:

1 miejsce 50 pkt.

2 miejsce 45 pkt.

3 miejsce 40 pkt.

4 miejsce 37 pkt.

5 miejsce 34 pkt.

6 miejsce 31 pkt.

7 miejsce 29 pkt.

8 miejsce 27 pkt.

9 miejsce 25 pkt.

10 miejsce 24 pkt.

11 miejsce 23 pkt. pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

Do punktacji generalnej wliczonych będą maksymalnie 3 najlepsze rundy.

Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie zdecyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.

Na każdej rundzie sędzia imprezy określi limit czasowy na pokonanie trasy, każdy uczestnik który zaliczy minimum 1 PK zostanie sklasyfikowany na podstawie liczby zaliczonych PK oraz czasu. Przekroczenie limitu czasu będzie traktowane jako dyskwalifikacja w danej rundzie.

Sędzia decyduje o kolejności startu poszczególnych zawodników, drużyn i rodzin.

Za złamanie regulaminu sędzia główny będzie przyznawał kary do – 10 punktów.

Podsumowanie cyklu V Grand Prix nastąpi podczas III rundy w dniu ….09.2019 r.

 

7. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

· Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać on-line na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.mosir.elk.pl do wyznaczonej daty.

· Organizator zastrzega sobie wprowadzenia limitu zawodników na poszczególne rundy.

· Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym podczas imprezy.

· Zapisu do zawodów last minut w wyjątkowych przypadkach będzie można dokonać na miejscu imprezy w biurze zawodów.

· Odbiór karty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów po uprzednim podpisaniu oświadczenia.

·  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,

· Każdy uczestnik zawodów wypełniając  i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl  ,  www.facebook.com/mosirelk  i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

 

8. NAGRODY

Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu każdej rundy rozlosowywane zostaną wśród uczestników nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania całego cyklu V Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do III otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy którzy wzięli udział w 3 rundach pamiątkowe medale.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Opiekę medyczną zapewniania organizator,

· Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

· Za ewentualne szkody dokonane podczas imprezy odpowiadają osoby, które spowodowały szkody,

· Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika na starcie organizator nie ponosi odpowiedzialności,

· Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub nie sportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu V GP,

· Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek,

· Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych,

· Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elk.pl 

Grupy

Timekeeper