Select your language:
 
Select your language
Organizator
Pomiar czasu
- NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
biegszklarski@gmail.com
https://www.facebook.com/events/486..
TIMEKEEPER
biuro@timekeeper.pl
timekeeper.pl

    

REGULAMIN ZAWODÓW – „2 BIEG SZKLARSKI”

       1. CEL

· Upowszechnianie masowego biegania

· Integracja mieszkańców dwóch sąsiadujących miast, Sandomierza i Tarnobrzega

· Wsparcie charytatywne dla wybranych imprez rekreacyjno-sportowych powiatu tarnobrzeskiego / sandomierskiego    

2. ORGANIZATOR

· NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

 

3. TERMIN, DYSTANS, OPIS BIEGU

· Termin – 15.09.2019r. (niedziela)

· Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:20 na mecie – Miejski Ośrodek Kultury os. Huta Sandomierz

· Wyjazd zawodników na start autokarami godzina 9:30

· Start Biegu – godzina 11:00 Zakład w Chmielowie

· Bieg Indywidualny = 25km

· Bieg Sztafetowy (dwie osoby) ze zmianą w środku trasy = 13km + 12km

· Nordic Walking = 12km (Nowość!)

· Zawody dla dzieci i młodzieży = biegi od 200 do 1000m (Nowość!)

· Trasa – Zakład w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg / Dzików / Zakrzów / Sielec / Wielowieś / Koćmierzów / Zakład w Sandomierzu

· Opis trasy – płaska / nawierzchnia asfaltowa / oznakowana

· Elektroniczny pomiar czasu: Start / Strefa zmiany Sztafet = 13km / Meta. Pomiar za pomocą chipów mocowanych do butów

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

· Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 15 września 2019 roku ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność

· Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa

· Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

· Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.timekeeper.pl

· Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 02.09.2019r.

· Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu od 7:30 do 9:20

· Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:

a. płacona do dnia 02.09.2019 – 40zł

b. wpłacona po 02.09.2019 i w dniu zawodów – 50zł

Tym razem kwotę z opłat startowych chcemy przeznaczyć na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w powiecie tarnobrzeskim i sandomierskim.

· Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby startujące w kategoriach dla niepełnosprawnych (po okazaniu stosownego dokumentu)

6. ORGANIZACJA: PAKIET STAROWY / DEPOZYTY / PUNKTY ODŻYWCZE

· Pakiet startowy – numer startowy / chip / worek na depozyt / upominki

· Na starcie, mecie oraz trasie biegu dostępna opieka lekarska

· Będą przygotowane trzy punkty odżywczo-wodne na 7km / 13km / 20km (woda niegazowana kubek lub butelka oraz czekolada gorzka, banan)

· Na mecie biegu do dyspozycji napoje i ciepły posiłek regeneracyjny

· Na starcie dostępne są toalety i umywalnie

· Na mecie (przy Biurze Zawodów) przez cały czas trwania imprezy dostępne są toalety, umywalnie oraz depozyt

· W depozycie prosimy o niepozostawianie drogocennych rzeczy. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w takim przypadku

7. KLASYFIKACJE BIEGU

· Generalna – 25km K / M

· Generalna Sztafet – 13km + 12km

· Generalna Nordic Walking – 12km K / M

· Drużynowa – minimalny skład drużyny 2 osoby w Biegu Głównym 25km plus jedna sztafeta 13km + 12km. Do wyniku drużyny liczą się najlepsze wyniki 2 zawodników/zawodniczek z biegu głównego plus wynik jednej sztafety

UWAGA: w grupie osób, których wyniki składają się na wynik całkowity drużyny musi być co najmniej jedna kobieta

· Kategorie wiekowe K / M:

· K30 i M30 – (rocznik włącznie do 1990) 

· K45 i M45 – (roczniki 1989 – 1975)

· K60 i M60 – (roczniki 1974 – 19560

· K60+ i M60+ – (włącznie od rocznika 1959+)

· Niepełnosprawni ruchowo 25 km K / M:

a. KN1 i MN1 – niepełnosprawni na wózkach

b. KN2 i MN2 – inni niepełnosprawni ruchowo

UWAGA:                                                                                                                                          Kategorie wiekowe odnoszą się jedynie do indywidualnego Biegu Głównego na dystansie 25 km.      Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 5 osób, to taka kategoria zostanie przyłączona do kategorii sąsiedniej

· Klasyfikacje dodatkowe:

a. Najstarszy / Najmłodszy uczestnik biegu

b. Najlepszy pracownik firmy NSG GROUP (K i M)

8. NAGRODY, UPOMINKI

· Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej - Bieg Główny 25km (K / M), Sztafeta 13km + 12km, Nordic Walking 12km

· Upominki dla zwycięzców w pozostałych kategoriach

· Każdy uczestnik Biegu otrzymuje pamiątkowy medal

· Spośród wszystkich uczestników biegu obecnych na ceremonii dekoracji w miarę posiadanych środków od sponsorów zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

· Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

· Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 9.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora

· Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia NW na czas trwania biegu

· Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora

· Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne

· Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

· Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Szklarskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11. KONTAKT

 

· Email: biegszklarski@gmail.com 

· Tel: 605192829

· Facebook: Bieg Szklarski